Studia podyplomowe

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalne postępowanie pedagogiczne wobec uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze, jak również wobec wszelkich osób z symptomami niedostosowania społecznego, przebywających w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej.


Celem studiów jest stworzenie możliwości uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich dla absolwentów wyższych uczelni legitymujących się stopniem magistra. Studenci mogą je uzyskać w ramach specjalności: nauczyciel edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego.