Strategia

Strategiczne i operacyjne cele Wydziału na lata 2013-2020

Strategiczne cele Wydziału są definiowane w ścisłym nawiązaniu do Strategii Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2009-2015 r. (Uchwała Nr 18/2009 Senatu UWr) w zakresie właściwym dla WNHiP. Dlatego też niżej zaproponowano skupienie się na newralgicznych obszarach aktywności Wydziału, to jest na badaniach, edukacji, relacji z otoczeniem społecznym oraz zapleczu administracyjnym i materialnym. Dla uniknięcia niebezpieczeństwa rozproszenia energii w każdym z zakresów wskazano maksymalnie pięć celów strategicznych. Każdemu z nich przypisane są cele operacyjne.

Zdefiniowanie celów strategicznych Wydziału trzeba potraktować jako tymczasowe. Opracowywana w tej chwili nowa Strategia Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020 może wymusić konieczność odpowiedniej nowelizacji Strategii Wydziału. Dodatkowo, opracowanie precyzyjnie określonych celów, zwłaszcza celów operacyjnych jest zadaniem niezwykle trudnym w obliczu narastającej zmienności sytuacji prawnej i finansowej szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Niepewność w odniesieniu do kształtu czynników warunkujących wyznaczanie celów operacyjnych sprawia, że decyzje podejmowane przez władze Wydziału, instytutów i katedr mogą okazać się nawet w krótkiej perspektywie nieefektywne. W związku z tym przedstawione niżej propozycje muszą być weryfikowane na podstawie dotychczasowych efektów wdrażania celów operacyjnych i zmian uwarunkowań zewnętrznych. Stosowne zmiany należy wprowadzać w ciągu pierwszych 2 miesięcy roku kalendarzowego.

Pamiętając o powyższych zastrzeżeniach, określa się następujące cele strategiczne Wydziału na lata 2013-2020:

I. W zakresie badań:

 1. znaczące zwiększenie udziału środków pozyskiwanych w ramach procedur konkursowych w finansowaniu badań prowadzonych na Wydziale;
 2. formowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych złożonych z pracowników instytutów i katedr Wydziału oraz badaczy afiliowanych do jednostek zewnętrznych, tak związanych z Uniwersytetem, jak i pochodzących spoza niego;
 3. inicjowanie instytucjonalnej współpracy naukowej z ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą;
 4. utrzymywanie roli wiodącego ośrodka w kraju w zakresie badań nad kulturą, przeszłością, pedagogiką i psychologią;
 5. zwiększenie udziału pracowników Wydziału w międzynarodowym dyskursie naukowym.

II. W zakresie edukacji i kształcenia młodej kadry:

 1. doskonalenie treści, metod i form kształcenia w celu uzyskania efektów zgodnych z najwyższymi standardami kształcenia ogólnoakademickiego oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych w zakresie kompetencji społecznych i wiedzy zawodowej;
 2. rozwijanie form kształcenia przez całe życie;
 3. internacjonalizacja kształcenia;
 4. ściślejsze powiązanie studentów II stopnia i zwłaszcza słuchaczy studiów doktoranckich z pracami badawczymi prowadzonymi w zespołach naukowych formowanych przez pracowników Wydziału.

III. W odniesieniu do relacji z otoczeniem społecznym:

 1. nawiązywanie i rozszerzanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie aplikowania wyników badań podstawowych uzyskiwanych na Wydziale do potrzeb otoczenia społecznego;
 2. szersze włączenie interesariuszy zewnętrznych w określanie pożądanych efektów kształcenia na wszystkich poziomach studiów;
 3. popularyzacja wyników badań i możliwie jak najszersze ich udostępnianie z pomocą nowych mediów;
 4. angażowanie się w społeczne inicjatywy związane z formowaniem kultury w oparciu o racjonalny charakter poznania.

IV. W zakresie zaplecza administracyjnego i materialnego:

 1. zwiększenie przejrzystości i efektywności procedur obsługi badań naukowych, wzrost zaangażowania w inicjowanie udziału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w procedurach konkursowych;
 2. wprowadzanie nowych narzędzi informatycznych na rzecz optymalizacji przepływu informacji w obrębie Wydziału oraz pozyskiwania nowych umiejętności przez studentów;
 3. polepszenie dostępu do cyfrowych kanałów informacji naukowej dla pracowników i studentów;
 4. zapewnienie równorzędnej bazy lokalowej wszystkim jednostkom Wydziału.

W obecnej sytuacji prawnej i finansowej nauki i szkolnictwa wyższego proponuje się następujące cele operacyjne działalności Wydziału w latach 2013-2020

Dla celu I.1:

 1. wprowadzenie wydzielonego funduszu wspierającego projekty badań złożonych w konkursach na projekty badawcze, które otrzymały pozytywne recenzje, a nie uzyskały dofinansowania;
 2. uwzględnienie w postępowaniach awansowych aktywności w zakresie pozyskiwania dofinansowania badań w ramach otwartych konkursów oraz uczestnictwa w zespołach realizujących granty jako współwykonawca;
 3. uwzględnianie umiejętności aplikowania o granty w decyzjach o przyznawanych podwyżkach uposażenia zasadniczego, nagrodach finansowych, urlopach naukowych, powoływaniu pracowni i obejmowaniu kierownictwa zakładu.

Dla celu I.2:

 1. wprowadzenie wydzielonego funduszu Dziekana na wsparcie dodatkową dotacją 1-3 projektów interdyscyplinarnych rocznie, zmierzających do przygotowania wniosku składanego w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie badań;
 2. wspieranie inicjatorów zawiązywania współpracy i konsorcjów naukowych w trakcie wypracowywania prawnej formy odpowiedniego porozumienia;
 3. w przypadku uzyskania dofinansowania badań w ramach konkursu do celu I.2 stosują się zapisy sformułowane w punkcie I.1.

Dla celu I.3:

 1. zdefiniowanie najważniejszych pól badawczych poszczególnych instytutów i katedr Wydziału oraz rozpoznanie wiodących w tym zakresie ośrodków krajowych i zagranicznych, z którymi należałoby podjąć współpracę
 2. wsparcie w organizowaniu warsztatów i konferencji międzynarodowych gromadzących czołowych specjalistów z dziedzin określonych w punkcie I.3.a, w celu nawiązywania kontaktów i określania pól współpracy;
 3. wsparcie wspólnych publikacji w wiodących czasopismach naukowych lub seriach wydawniczych.

Dla celu I.4:

 1. dążenie do utrzymania kategorii A wydziału z perspektywą starań o kategorię A+;
 2. wsparcie inicjatyw zmierzających do koordynowania przez instytuty i katedry Wydziału badań w ściśle określonym, specyficznym zakresie prowadzonych przez zespoły złożone z jednostek innych uczelni krajowych i zagranicznych;
 3. podnoszenie prestiżu i jakości czasopism i serii wydawniczych jednostek Wydziału
 4. w procesie zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych, a także przy przedłużaniu zatrudnienia, położenie akcentu na udział kandydatów w międzynarodowym dyskursie naukowym (zagraniczne staże naukowe, uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych, publikacje zagraniczne, udokumentowana współpraca z międzynarodowym środowiskiem naukowym), doświadczenie w aplikowanie o środki grantowe oraz publikowaniu w renomowanych czasopismach naukowych;
 5. dokonywanie oceny okresowej pracowników pod kątem ich zaangażowania w pracę naukową, w tym publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych.

Dla celu II.1:

 1. prowadzenie regularnych badań oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych wobec kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale;
 2. prowadzenie regularnej oceny efektywności osiągania zaplanowanych efektów kształcenia w celu stałego doskonalenie treści, metod i form kształcenia na wszystkich poziomach studiów;
 3. wypracowanie procedur doskonalenia kształcenia na kierunkach, w których zaobserwowano niewystarczający stopień osiągania zaplanowanych efektów kształcenia;
 4. upowszechnienie opieki tutorów dla studentów.

Dla celu II.2:

 1. wprowadzenie odpłatnych, krótkich kursów zawodowych zakończonych certyfikatem, kształcących w zakresie specyficznych kompetencji;
 2. otwarcie odpłatnych kursów wprowadzających w metody i najnowsze wyniki badań danej dziedziny nauki w celu lepszego zrozumienia kulturowych uwarunkowań współczesnego świata;
 3. podjęcie współpracy z organizacjami pracodawców i Urzędami Pracy w celu zdefiniowania zapotrzebowania na konkretną tematykę kursów doszkalających pracowników lub osób poszukujących pracy.

Dla celu II.3:

 1. zwiększenie liczby zajęć w językach obcych na studiach oferowanych studentom polskim i traktowanie zaliczenia części z nich jako obligatoryjnego elementu kształcenia;
 2. rozwijanie wymiany studenckiej w ramach programów Erasmus, Erasmus-Mundus i umów bilateralnych, z naciskiem na integrację kształcenia studentów polskich i zagranicznych;
 3. wspieranie tych form życia naukowego studentów, które łączą się z internacjonalizacją badań i ich prezentacji.

Dla celu II.4:

 1. przyznanie większego niż dotąd znaczenia w procesie rekrutacji na studia doktoranckie posiadaniu przez kandydatów doświadczeń badawczych bądź edukacyjnych zdobywanych w czasie staży zagranicznych lub studiów na uczelni zagranicznej;
 2. przyznanie większego niż dotąd znaczenia w procesie rekrutacji na studia doktoranckie posiadaniu przez kandydatów doświadczeń w publikacji wyników swoich badań;
 3. umożliwienie kandydatom na studia doktoranckie udziału w pracach badawczych prowadzonych przez zespół kierowany przez ich opiekunów naukowych;
 4. otwarcie przewodu doktorskiego powinno być poprzedzone publikacją z zakresu badań promotora lub promotora pomocniczego określonego we wniosku o otwarcie przewodu.

Dla celu III.1:

 1. sformułowanie ofert komercjalizacji badań przez pracowników Wydziału na podstawie ich dotychczasowej współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 2. zaangażowanie władz Wydziału w nawiązywanie relacji z otoczeniem biznesowym w celu komercjalizacji określonych w punkcie a. ofert;
 3. współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w celu wypracowania procedury rozpowszechniania ofert wymienionych w punkcie a.;
 4. współpraca z AIP w zakresie pomocy studentom i doktorantom Wydziału w zakładaniu własnych przedsiębiorstw o charakterze start-up’ów

Dla celu III.2:

 1. organizowanie regularnych spotkań władz instytutów i katedr z interesariuszami zewnętrznymi w celu określenia ich potrzeb w odniesieniu do kierunków kształcenia;
 2. inicjowanie spotkań absolwentów osiągających znaczących sukcesy zawodowe ze studentami i władzami instytutów i katedr w celu wymiany doświadczeń dotyczących pożądanych na rynku pracy umiejętności i wiedzy;
 3. zaproszenie interesariuszy zewnętrznych do zgłaszania zapotrzebowania na otwieranie kursów lub kierunków studiów.

Dla celu III.3:

 1. wspieranie publikacji w renomowanych czasopismach i zagranicznych seriach wydawniczych;
 2. rozwinięcie zasobu publikacji cyfrowych udostępnianych zgodnie z zasadami Open Access poprzez własną stronę internetową Wydziału lub jednostek, Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego, serwis Europeana i inne formy cyfrowego rozpowszechniania informacji naukowej;
 3. rozwinięcie serwisu mailingowego przesyłającego informacje o najnowszych publikacjach i osiągnięciach naukowych pracowników Wydziału do innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą oraz mediów zajmujących się popularyzacją nauki;
 4. intensyfikacja prezentacji dorobku wydziału w trakcie Festiwalu Nauki.

Dla celu III.4:

 1. intensyfikacja współpracy ze szkołami poprzez prowadzenie gościnnych wykładów, ale także organizowanie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli;
 2. wspieranie współpracy pracowników Wydziału z Uniwersytetem Dzieci, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i pokrewnymi formami publicznej popularyzacji pracy naukowej;
 3. instytucjonalna pomoc pracownikom Wydziału w organizowaniu publicznych prezentacji dorobku kultury.

Dla celu IV.1:

 1. wskazanie osób w administracji Wydziału odpowiedzialnych za pomoc pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym w przygotowaniu aplikacji grantowych;
 2. określenie procedur wspierania pracowników na etapie przygotowywania aplikacji grantowych i rozliczania grantów w czasie ich trwania;
 3. przeznaczenie 10-15% przekazanego na Wydział narzutu ogólnouniwersyteckiego na dodatkowe wynagrodzenie dla osób wspierających pracowników w przygotowaniu i rozliczaniu aplikacji;
 4. przyjęcie zasady minimalizowania zaangażowania pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w czynności administracyjno-biurowe związane z obsługą grantów.

Dla celu IV.2:

 1. uruchomienie bezpośredniej komunikacji między władzami Wydziału oraz władzami instytutów i katedr a pracownikami;
 2. upowszechnianie wykorzystywania oprogramowania umożliwiającego prace zespołową na dokumentach i wspólne przygotowywanie projektów (np. aplikacje Google Aps lub Microsoft365);
 3. wpływanie na podjęcie przez władze Rektorskie decyzji o unowocześnieniu i podniesieniu bezpieczeństwa uczelnianych systemów komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, intranet, eduroam).

Dla celu IV.3:

 1. określenie zapotrzebowania na kolekcje cyfrowe renomowanych wydawnictw naukowych oferujących dostęp do czasopism i serii wydawniczych i obserwacja ich wykorzystywania;
 2. stopniowe zmniejszanie środków na zakup wersji papierowych podręczników i czasopism na rzecz dostępu cyfrowego;
 3. popularyzowanie wiedzy na temat dostępu do informacji naukowej w sieci, zasobów darmowych i płatnych, lecz dostępnych bezpłatnie dla użytkowników sieci UWr.;

Dla celu IV.4:

 1. dokończenie remontu budynku Szewska 49 (budynek Instytutu Historycznego);
 2. rozwiązanie trudnej sytuacji lokalowej Instytutów Psychologii i Pedagogiki;
 3. adaptacja dodatkowych pomieszczeń w głębi parceli Szewska 36 z ich planowanym wykorzystaniem dla Instytutów Historii Sztuki i Kulturoznawstwa oraz Katedry Muzykologii;
 4. kompleksowy remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szewska 50 (Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Antropologii i Etnologii).

V. Weryfikacja realizacji Strategii WNHiP i postanowienia końcowe

Władze Wydziału oraz instytutów i katedr są zobligowane do przedstawienia w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku harmonogramu realizacji celów operacyjnych w ciągu roku kalendarzowego, zaś po jego upływie przedstawienie Radzie Wydziału sprawozdania z ich wykonania w tym samym terminie.

Wniosek o zmianę Strategii Wydziału może przedstawić Radzie Wydziału w dowolnym momencie Dziekan lub przedstawiciele Rady mający poparcie ¾ jej członków. Wszystkie zmiany w Strategii muszą pozostawać zgodne z bieżącą Strategią Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego.