Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite magisterskie zaoczne

Absolwent jednolitych 5-letnich studiów magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzyma kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent zdobędzie wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, ogólną i kierunkową, przygotowującą do aktywnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie kompetencje i umiejętności niezbędne do wspierania integralnego rozwoju dziecka w procesie edukacji, personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci/uczniów. Będzie przygotowany do ciągłej aktualizacji swojej wiedzy, jej poszerzania oraz do twórczego reagowania na zmieniającą   się   rzeczywistość, aktywnej działalności w środowisku lokalnym.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w placówkach publicznych i niepublicznych: jako nauczyciel w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, jako nauczyciel-wychowawca w klasach I-III w szkołach podstawowych, w tym w oddziałach/klasach integracyjnych.

Harmonogram