Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poradnictwo na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu w zróżnicowanym świecie 24 -25 maja 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Poradnictwo na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu

w zróżnicowanym świecie

24 -25 maja 2018

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski), która jest organizowana z okazji inauguracji działań międzynarodowej sieci współpracy UNITWIN NETWORK “Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development,skupiającej 17 uniwersytetów z całego świata.

Odpowiadając na potrzeby współczesnego świata, nękanego przez liczne kryzysy, będące skutkami wzrostu populacji, wyczerpania zasobów naturalnych oraz zanieczyszczenia środowiska, proponujemy podjęcie refleksji nad nowymi wyzwaniami dla poradnictwa, jakimi są dążenie do sprawiedliwości społecznej, solidarności i dialogu.

Te trzy elementy są ze sobą ściśle powiązane: sprawiedliwość społeczna oznacza takie warunki życia i rozwoju społeczeństw, w których zarówno jednostki, jak i grupy, mają zapewnioną możliwość osiągania tego, co im się należy. Tak rozumiana sprawiedliwość zakłada poszanowanie godności osoby, obronę należących jej praw i przezwyciężanie wszelkich form dyskryminacji. Postawa solidarności wymaga z kolei sprawiedliwości w podziale dóbr i w wynagrodzeniu za pracę. Dostęp do godnej pracy natomiast umożliwia stworzenie bardziej ludzkich warunków życia i sprawiedliwego porządku społecznego. Istotnym i koniecznym warunkiem takiego stanu jest dialog jako postawa akceptacji i partnerstwa, dzięki której konflikty i napięcia mogą być łatwiej likwidowane, a przez to możliwy staje się pokój, również w skali globalnej. 

Nierówności gospodarcze i społeczne na świecie domagają się opracowania nowych strategii pomagania, adresowanych w szczególności do osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczególną role w tym zakresie ma do odegrania poradnictwo kariery, które jest nie tylko interakcją między doradcą a klientem, ale również elementem pomocy i polityki społecznej. W trakcie konferencji chcemy pracować nad stworzeniem platformy wymiany doświadczeń i informacji w tym zakresie. Zapraszamy do udziału naukowców, praktyków oraz studentów. Tematy konferencji będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • Na ile działania prowadzone w obszarze doradztwa i poradnictwa mogą przyczynić się do solidarności i społecznej sprawiedliwości?
  • Jakie modele pracy doradcy będą najbardziej adekwatne w sytuacji pomagania w uzyskaniu godnej pracy?
  • Jak zmodyfikować dialog doradczy, aby umożliwiał wzmacnianie potencjału klientów oraz ich poczucie godności i sprawstwa?
  • Jakie nowe techniki i narzędzia należy opracować, aby praca doradcy odpowiadała na potrzeby różnorodnych grup klientów?

Jesteśmy przekonani, że poradnictwo może stać się bardziej skuteczne i znaczące tylko wtedy, gdy połączymy i wzmocnimy nasze działania na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu.

Z wielką radością informujemy, że prof. Jean Guichard został odznaczony Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżnienie przyznawane jest wybitnym osobistościom, których działania w istotnym stopniu przyczyniają się do rozwoju Uniwersytetu i wspierają współpracę akademicką i kulturalną. Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie się podczas sesji plenarnej pierwszego dnia Konferencji.

Miejsce konferencji:

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

Obrady plenarne będą się odbywały w języku polskim i angielskim. Sekcje mogą być prowadzone w językach innych, o ile zbierze wystarczająca się grupa uczestników.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty uczestnictwa we wszystkich sesjach plenarnych, sesjach tematycznych, dyskusjach, materiały konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne, przerwy kawowe, catering oraz uroczystą kolację. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Przed 30 kwietnia 2018 - 750 zł / Po 30 kwietnia 2018 - 800 zł 

Dane do przelewu:

Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław, Poland
BZ WBK S.A. 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538
W tytule przelewu prosimy podać: UNESCO Conference 2018

więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy online: www.unesco.uni.wroc.pl