dr Konrad Górny

K. G

Zainteresowania naukowe

Społeczność lokalna, nowy lokalizm i globalizacja, glokalizacja, antropologia kultury rdzennych ludów świata pozaeuropejskiego, antropologia filmu.

Książki

Konrad Górny, Antropologiczno-socjologiczne studium społeczności lokalnych w okresie transformacji. Przypadek Włodawy i powiatu włodawskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Na Bugu we Włodawie ... Refleksje nad folklorem, historią i współczesnością, Włodawa 2003 (wspólnie z Mirosławem Marczykiem).

Redakcje naukowe

Uwagi w kwestii poznania. Księga Jubileuszowa prof. Adama Palucha, red. Jacek Bardan i Konrad Górny, Kolbuszowa – Wrocław 2013.

Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, red. K. Górny, M. Marczyk, Wrocław 2009.

Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław 2006.

Artykuły w czasopismach

Konrad Górny, Funkcjonowanie i rozbudowa Elektrowni Opole w opiniach mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, „Prace Etnograficzne”, 2018, t. 46, nr 4, s. 37-51. Prace_Etnograficzne_4_2018_Górny.pdf

Konrad Górny, Antropologia Piotra Kowalskiego, czyli o konsekwencjach pewnego przewrotu w folklorystyce, „Rocznik Antropologii Historii”, 2017, Nr 10, s. 29-34. Górny.pdf (pth.net.pl)

Konrad Górny, Antropologia współczesności czy kultury, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016, 1(24), s. 109-115.

Konrad Górny, Na Bugu we Włodawie - o kulturowej przestrzeni rzeki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, T. 40 (2012), s. 27-32.

Konrad Górny, Pogranicze - powszechne i wieloznaczne, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2010, nr 1-2 (12-13), s. 27-32.

Konrad Górny, Czy istnieje antropologia filmu w Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2005, nr 1 (7), s. 13-18.

Konrad Górny, Obecna przeszłość – lokalne wymiary historii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2004, nr 1 (6), s. 37-46.

Konrad Górny, Kreowanie społeczności lokalnej: przypadek Włodawy, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2003, nr 2 (3), s. 65 – 72.

Rozdziały w monografiach

Konrad Górny, Socio-economic attitudes toward a major industrial investment, [w:] Mutual Impact. Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia, red. Petr Skalnik, Wrocław 2018, s. 45-82. MUTUAL IMPACT: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia (uni.wroc.pl)

Konrad Górny,  Pogranicze - wszechobecność idei i wieloznaczność pojęcia, [w:] Kulturowe wymiary pogranicza, red. Bożena Lewandowska, Zakopiańskie Centrum Kultury, Musica Iagellonica, Zakopane-Kraków  2016. - s. 10-16.

Konrad Górny, Nie tylko o konopiach – Sula Benet (Sara Benetowa), [w:] Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. Grażyna Kubica i Katarzyna Majbroda, "Archiwum Etnograficzne", t. 57, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2014, s. 204-210.

Konrad Górny,  Między historią a folklorem (na marginesie antropologicznych badań terenowych), [w:] Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa: historia i antropologia, red. Jarosław Eichstaed i Krzysztof Piątkowski., Ożarów-Wieluń: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2012. - (Colloquia Ethnologica ; t. 2), s.. 95-100.

Konrad Górny, "Rodzinna Europa" - antropologiczna lektura, [w:] Spotkanie z człowiekiem: zaczynając od Czesława Miłosza, red. Grzegorz Dąbrowski, Barbara Dwilewicz, Kamil Pietrowiak,, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 67-75.

Konrad Górny, Współczesne procesy kreowania świadomości lokalnej (przypadek pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego), [w:] Dynamika akulturácie na etnickej hranici, red. Boris Michalik, Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2011, s.. 158-163.

Konrad Górny, Przygraniczne odtwarzanie wielokulturowości : przypadek Włodawy na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim = Pasienio daugiakultūriškumo regimybë : Vlodavos miesto lenkijos, baltarusijos ir ukrainos pasienyje pavyzdys, [w:] Tożsamość na styku kultur, T. 2 = Tapatybë kultūrų sankirtoje. T. 2, red. Irena Masojć i Henryka Sokołowska, Wydawnictwo "Edukologija", Wilno 2011, s. 129-136.

Konrad Górny, Antropologizowanie antropologii, [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko-proces-perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 41-48.

Konrad Górny, Wartościowanie czasu i waloryzacja przestrzeni w medycynie ludowej, w: Współpraca na polu medycyny miedzy Niemcami i Polakami, M. Sachs, B. Płonka-Syroka, F. Dross (red.), Wrocław 2008, s. 327-340.

Konrad Górny, Antropologów kłopoty z zaangażowaniem, [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2007, s. 143-150.

Konrad Górny, Antropologia i socjologia – nieuzasadnione oddalenie, [w:] Granice dyscyplinarne w humanistyce, Red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 69-76.

Konrad Górny, Badania terenowe albo o potrzebie etnografii, w: Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, Red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław 2006, s. 91 – 98.

Konrad Górny, Pograniczne genius loci czy przygraniczna gra w wielokulturowość, w: Dylematy wielokulturowości, W. Kalaga (red.), Kraków 2004, s. 177-190.

Recenzje (wybrane)

Kultura pogranicza, Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa Zdrój – tożsamość i zbliżenie, red. R. Gładkiewicz, Kudowa Zdrój 2008, [w:] Českykoutek v Kladsku, „Kladskysbornik” nr 5, Hradec Kralove 2008, s. 333-334.

Antropologia kresów; Kresy – pojecie i rzeczywistość, Zbiór studiów pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 1997, „Literatura ludowa” 2003, nr 1, s. 57-60.

Etnografia, film i PRL; Grzegorz Pełczyński, Dziesiąta muza w stroju ludowym. O wizerunku chłopskiej kultury w kinie PRL, Poznań 2002, „Literatura ludowa” 2003, nr 2, s. 61-62.

Projekty badawcze

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, 2014-2018, NCN (nr DEC-2013/11/B/HS3/03895) – wykonawca.

Członkostwo w redakcjach

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, sekretarz redakcji

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Aktualnie prowadzone zajęcia

Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich

Antropologia filmu

Wybrane zagadnienia z antropologii kultury rdzennych ludów świata. Mit, magia, religia

Etnologia (dla kierunku Biologia człowieka)