Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

 

 

logoue2

logo_uwr

 

 

plakat_acz

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii

ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

 

Na studia podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją na UWr mogą aplikować kandydaci z następujących województw: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie.

 

Harmonogram rekrutacji (Województwo Opolskie, Dolnośląskie, Śląskie, Lubuskie):

 1. Termin rekrutacji:
 • I etap – składanie dokumentów od 27.05 do 21.06, rejestracja w IRK od 24.05 do 19.06; lista osób zakwalifikowanych do II etapu – 01.07.2019 r.
 • II etap – arkusz kompetencji – 06.07.2019 r.; lista osób zakwalifikowanych do III etapu 12.07.2019 r.; do III etapu przechodzi 40 osób z zachowaniem zasady, że jeśli osoba na 40 miejscu i kolejnych ma taką sama liczbę punktów, to zapraszane są wszystkie te osoby.
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna – wg indywidualnych harmonogramów na danej Uczelni.
 • Zakończenie rekrutacji – wywieszenie list rankingowych wraz z listą przyjętych osób na studia w dniu 20.09.2019 r. Do tego dnia powinny być sporządzone wszystkie oceny kandydatów. W dniu 20.09 i 23.09 wysłanie decyzji do studentów.

 

ETAP I
Termin rejestracji internetowej w systemie IRK  https://irka.uni.wroc.pl/: 24.05. - 19.06.2019 r.
Termin składania dokumentów: 27.05. - 21.06.2019 r.

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • curriculum vitae (CV); preferowany szablon CV Europass
 • list motywacyjny zawierający  uzasadnienie  zainteresowania  ofertą  studiów podyplomowych - motywacja  do  pełnienia  roli  specjalisty  ds.  zarządzania rehabilitacją;
 • portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenie związane  z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi - w liczbie maksymalnie  5 dokumentów;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

 

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.   Wrocław ul. Szewska 48 lub przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

z dopiskiem: SP Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Prawidłowa rejestracja w systemie IRK oraz złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest wystarczające by móc wziąć udział w II etapie rekrutacji.

 

ETAP II

 

06.07.2019 r. - wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają w Instytucie Psychologii UWr (Wrocław ul. Dawida 1)  Arkusz kompetencji.

12.07.2019r. - lista osób zakwalifikowanych do III etapu

Do III etapu przechodzi 40 osób z zachowaniem zasady, że jeśli osoba na 40 miejscu i kolejnych ma taką sama liczbę punktów, to zapraszane są wszystkie te osoby.

 

Informacja o zakwalifikowaniu do III etapu rekrutacji będzie widoczna w systemie IRK na indywidualnym koncie Kandydata.

 

ETAP III

13.07.2019 r. - osoby z najwyższą punktacją uzyskaną w Arkusza kompetencji (40 osób z najwyższą punktacją oraz osoby z kolejnych pozycji listy rankingowej z liczbą punktów taką samą jak kandydat zajmujący 40 miejsce) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 15.07.2019 r. przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK.

 

Kontakt:

Kierownik studiów: doc. dr Alina Czapiga
Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław

tel.:+48 71 343 28 55

e-mail:  wioletta.milczarek@uwr.edu.pl

 

Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry; program kształcenia obejmuje 258 godzin dydaktyki

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Seminarium

Wykładowcy: psychologowie, lekarze, prawnicy, rehabilitanci

Kwalifikacje:

Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zarządzanie  procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów  kształcenia  potwierdzone  będzie Świadectwem  ukończenia  studiów podyplomowych.

Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.