Studia wieczorowe

 
Przeczytaj: Jak wybrać dobre studia psychologiczne?

KANDYDACI Z NOWĄ MATURĄ (zdawana w latach 2002, 2005-2024)

  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

KANDYDACI ZE STARĄ MATURĄ (zdawana do 2004 roku włącznie)

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

 

KANDYDACI Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ

 

Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.

 

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rejestracja w systemie IRKa -

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
Szczegółowe informacje dot. harmonogramu rekrutacji znajdują się tutaj.

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel. 71 367 18 14

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Czesne za semestr - 4750 zł 

Czesne za semestr 1 należy zapłacić w całości w październiku. Czesne za wszystkie kolejne semestry (2-10) można rozkładać na nieoprocentowane raty.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);

Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów znajdują się także tutaj.

 

 

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ ON LINE > > >