Oferta rekrutacyjna na studia wieczorowe

   

Szanowni Państwo,

 

Dziękując za zainteresowanie studiami w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pragniemy przekazać ważne informacje na temat studiowania na naszej Uczelni.  

W pierwszej kolejności, zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby nauka w Instytucie Psychologii UWr wiązała się nie tyko ze zdobywaniem wiedzy psychologicznej i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu psychologa, ale także przyniosła poczucie satysfakcji i dawała możliwość rozwoju osobistego. 

Nasz program studiów w trybie wieczorowym składa się z takich samych zajęć jak na studiach dziennych, a w obu trybach studiowania wykładają ci sami nauczyciele akademiccy.       

Kilkusetletnia tradycja Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje nasz Instytut do utrzymywania wysokiego poziomu naukowego i kształcenia psychologów na najwyższym poziomie. W konsekwencji nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie na rynku pracy, także dlatego, że pracodawcy tradycyjnie ufają kompetencjom absolwentów szkół państwowych.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentuje najwyższy poziom naukowy.
Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. ogłosił listę 10 najlepszych polskich uczelni – wśród nich znalazł się Uniwersytet Wrocławski, wskazany jako wzór doskonałości naukowej, co sytuuje go w gronie elitarnych ośrodków naukowo-dydaktycznych.

Uniwersytecka tradycja zobowiązuje nas także do utrzymywania relacji mistrz–uczeń.
Dzięki bezpośredniemu kontaktowi nauczycieli akademickich ze Studentami podczas zajęć, konsultacji i aktywności w kołach naukowych żaden Student nie pozostaje anonimowy. Ponadto nasi Studenci trybu wieczorowego aktywnie współpracują przy projektach badawczych i grantach realizowanych w Instytucie.  

Studiowanie w naszym Instytucie w trybie wieczorowym charakteryzuje indywidualizacja, elastyczność
i mobilność. Indywidualizacja studiowania polega na tym, że każdy Student po zaliczeniu zajęć obowiązkowych wybiera specjalność psychologiczną, pozwalającą dostosować ścieżkę kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych. Dysponujemy trzema specjalnościami psychologicznymi, które charakteryzujemy poniżej.  

1. W ramach specjalności psychologia kliniczna i zdrowia Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu psychopatologii, jak i psychologii zdrowia. Rozszerzają kompetencje diagnostyczne, poznają podstawy psychoterapii. Takie przygotowanie jest doskonałym wstępem do zawodu diagnosty, psychoterapeuty czy psychologa klinicznego znajdujących zatrudnienie w służbie zdrowia, poradniach i praktyce psychoterapeutycznej.

2. Specjalność psychologia społeczna, organizacji i zarzadzania dostarcza Studentom wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego oraz rekrutacji, szkolenia i oceny pracowników. Studenci kończący tę specjalność są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach, służbach mundurowych i cywilnych.

3. Specjalność psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży dostarcza studentom wiedzy
z zakresu normy i psychopatologii rozwoju, diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami oraz diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce. Zdobytą wiedzę nasi Absolwenci wykorzystują w pracy w systemie oświaty, placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych itp.

Osoby studiujące w trybie dziennym i wieczorowym dodatkowo mogą poszerzać swoje kompetencje
w ramach bezpłatnych kursów oraz wiosennych i letnich szkół wyjazdowych z zakresu m.in.: psychologii sportu, psychodietetyki, neuropsychologii czy human resources oraz przygotowujących do kariery naukowej w Szkole Doktorskiej Psychologii UWr.

Z kolei elastyczność studiowania w naszym Instytucie polega na możliwości kształtowania swojego planu zajęć, wyboru grup i wykładowców. Ponadto, w odróżnieniu od szkół prywatnych, nasi Studenci, począwszy od drugiego roku studiów, mają możliwość studiowania na wybranym uniwersytecie w ramach
Programu Mobilności Studentów, nazywanego „MOST-em”, który umożliwia studiowanie przez semestr lub rok na jednym z dwudziestu państwowych uniwersytetów, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Gdańskim. Nasi Studenci trybu wieczorowego mają także możliwość zdobywania doświadczeń za granicą w ramach Programu Erasmus nawielu europejskich uczelniach, a osoby, które wyjeżdżają, otrzymują stypendium.

Organizację studiowania w naszym Instytucie ułatwia to, że wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – w pięknym zabytkowym budynku w centrum Wrocławia (ul. J. Wł. Dawida 1, w odległości 300 m od Dworca Głównego PKP i Dworca PKS). Budynek mieści sale dydaktyczne, aule wykładowe, laboratoria psychologiczne i komputerowe oraz największą na Dolnym Śląsku bibliotekę psychologiczną, a także największy zbiór testów psychologicznych wykorzystywanych podczas zajęć, na których Studenci uczą się diagnozy psychologicznej.

Ponadto nasi Studenci zdobywają doświadczenie w zakresie diagnozy i psychoterapii we współpracy
z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającą w naszym Instytucie, a także mogą poznawać najnowsze technologie w Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości.

Naszą ofertę wyróżnia także, w porównaniu do szkół prywatnych, konkurencyjne i stabilne czesne – 4750 zł za semestr studiów wieczorowych. Czesne za semestr 1 jest płatne w całości, czesne za wszystkie kolejne semestry (2-10) można rozkładać na nieoprocentowane raty. Studenci trybu wieczorowego otrzymują stypendia naukowe, sportowe i socjalne. Ponadto, zgodnie z Regulaminem Instytutu Psychologii, po każdym roku akademickim najlepsi Studenci zostają przeniesieni na bezpłatne studia dzienne.

Studiowanie w trybie wieczorowym, pozwala na połączenie zdobywania doświadczenia zawodowego, koniecznego do zaistnienia na rynku pracy, z jednoczesnym zdobywaniem wykształcenia psychologicznego. Decydując się na studia wieczorowe, można więc rano pracować, za to weekendy mieć wolne.

 

Zapraszamy do studiowania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spełnij plany zawodowe! Zostań psychologiem!

 

 

Z pozdrowieniami,

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Tomasz Frąckowiak

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE STUDIÓW WIECZOROWYCH

 

  • Uwaga: opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia dzienne nie zostanie uwzględniona w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wieczorowe, bowiem jest to odrębne postępowanie rekrutacyjne, dlatego należy jeszcze raz wnieść opłatę (85 zł).
  • W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji lub studiowania w naszym Instytucie prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem rekrutacji:  karolina.pech@uwr.edu.pl  (tel. 71 367 18 14).
  • Studenci studiów wieczorowych I roku w końcu września będą podpisywali umowy o płatności
    za studia, a w październiku wpłacali czesne.  * Plan zajęć będzie udostępniony pod koniec września, a na początku października odbędzie się spotkanie Studentów z Dyrekcją Instytutu Psychologii.  * Szczegółowe terminy i plan zajęć będą zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.psychologia.uni.wroc.pl dlatego zachęcamy do śledzenia nowości w zakładce „Studenci i Doktoranci/ Ogłoszenia dla Studentów”.  

* Warto także już teraz dołączyć do nas na Facebooku!