Granty

Granty Narodowego Centrum Nauki (NCN), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pracowników od roku 2012 (na łączną kwotę ok. 3,5 milionów złotych):
1. Piotr Sorokowski
Międzynarodowe badania nad mechanizmami doboru płciowego
4581/PBIP/IPS/12
MNiSW (JUVENTUS PLUS)
04.04.2012-04.09.2012  
 
2. Piotr Styrkowiec
Czynniki warunkujące procesy i mechanizmy interakcji widzenia dla działania w relacji pomiędzy przetwarzaniem globalnym a afordanacjami              
4613/PB/IPS/12
NCN
03.09.2012-02.03.2015
 
3. Agnieszka Sorokowska
Bodźce olfaktoryczne a komunikacja interpersonalna  
4616/PB/IPS/12              
NCN                     
04.07.2015
               
4. Piotr Sorokowski       
Głos jako źródło informacji o człowieku              
8113/PB/IPS/13              
MNiSW (JUVENTUS PLUS)         
15.07.2013-14.07.2015
 
5. Agnieszka Sorokowska           
Bodźce olfaktoryczne jako sygnał w komunikacji interpersonalnej        
2013/08/T/HS6/00408  
NCN (program ETIUDA)              
10.2013-9.2014
 
6. Agnieszka Sorokowska           
Kompensacja sensoryczna: pamięć i społeczna wrażliwość węchowa u osób niewidomych       
4770/PB/IPS/14              
NCN (program OPUS)  
07.08.2014-06.08.2016
 
7. Agnieszka Sorokowska           
Wrażliwość i preferencje węchowe i smakowe- badania międzykulturowe i neuropsychologiczne
8203/PBIP/IPS/15          
MNiSW (JUVENTUS PLUS)
10.03.2015-09.03.2017  
   
8. Katrzyna Pisańska     
Rola męskich i kobiecych wskaźników akustycznych głosu w komunikacji niewerbalnej człowieka        
4805/PB/IPS/15              
NCN (program OPUS)  
16.03.2015-15.03.2017
 
9. Piotr Sorokowski       
Spostrzeganie osób starszych w plemionach tradycyjnych         
4812/PB/IPS/15              
NCN (program SONATA  BIS4)  
27.05.2015-26.05.2019
                   
10. Piotr Sorokowski     
Funkcjonalnośc miłości romantycznej w ujeciu międzykulturowym      
4794/PB/IPS/15              
NCN (program OPUS)  
23.02.2015-22.02.2018      
 
11. Agnieszka Sorokowska         
Psychologiczne i neuronalne podłoże dzielenia się jedzeniem 
0201/2024/16   
NCN (program OPUS)  
04.07.2016-03.07.2018  
  
12. Katarzyna Pisańska   
Czy przeciwienstwa mogą się przyciągać? Weryfikacja hipotezy o negatywnym i pozytywnym wybiórczym doborze partnerskim                     
MNiSW (JUVENTUS PLUS)
                                                  
13. Marcin Czub              
Być awatarem. Wirtualna rzeczywistość a psychologia percepcji ciała   
146/UD/SKILLS/2015     
FNP      
01.09.2015-01.09.2016  

14. Piotr Sorokowski
Metodologiczne aspekty analiz głosowych
2016/23/B/HS6/00771             
NCN (program OPUS)

15. Agnieszka Sorokowska      
Badania nad pamięcią wechową
MNiSW (program MOBILNOŚĆ)

16. Małgorzata Sobol-Kwapińska
Perspektywa temporalna a doświadczenie przez dzieci bólu pooperacyjnego i zachowanie dzieci po operacji
2016/23/B/HS6/03888
NCN (program OPUS)

17. Michał Misiak
Uwarunkowania sądow moralnych o marnowaniu jedzenia
2016/23/N/HS6/00849
NCN (program PRELUDIUM)

18. Anna Oleszkiewicz
Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka
2017/25/B/HS6/00561
NCN (program OPUS)

19. Olga Bąk
Rola pochwał w zmniejszaniu skutków wcześniejszych porażek
NCN (program MINIATURA)

20. Katarzyna Durniat
Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu
NCN (program MINIATURA)

21. Joanna Piskorz
Wpływ poznawczej satysfakcji na percepcję bólu 
NCN (program MINIATURA)

22. Marcin Czub
Porównanie skuteczności bodźców dotykowych i wzrokowych jako dystraktów od bólu krótkotrwałego
NCN (program MINIATURA)    

23. Piotr Styrkowiec
Badanie procesów poznawczych związanych z interakcją pomiędzy ruchami gałek ocznych a ruchami ręką wykonywanymi w odpowiedzi na statyczne lub dynamiczne bodźce wizualne 
NCN (program SONATA)

24. Instytut Psychologii 

Doposażenie laboratorium Instytutu Psychologii UWr w aparaturę do zapisu, pomiaru i analizy sygnału aktywności elektrycznej mózgu (EEG) w badaniach psychologicznych

MNiSW (program Finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej)

 

25. dr Anna Oleszkiewicz, dr hab Piotr Sorokowski prof UWr

Międzynarodowy grant na współpracę strategiczną z Technische Universitat Dresden, dotyczący badań nad funkcjonowaniem społecznym i poznawczym anosmików, czyli osób, które utraciły węch.

(program Strategischen Fördertopf Internationalisierung)

 

26. mgr Agnieszka Sabiniewicz

konkurs Etiuda 6 - Narodowe Centrum Nauki - pt "Poznawcze i osobowościowe korelaty pamięci węchowej"

 

27. dr  Jolanta Kowal, dr Jarosław Klebaniuk, dr Małgorzata Sobol-Kwapińska

European Commission: EAC/A05/2017KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education: Modernisation of Master Curriculum in ICT for Enhancing Student Employability / MaCICT
  

28. dr Jolanta KowalHorizon2020 -  STIMEY. Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young (709515).

29. dr Izabela Lebuda
Mam talent? Ukryte teorie na temat natury zdolności prezentowane w programie rozrywkowym i ich rola w kształtowaniu przekonań o kreatywności
NCN (program SONATA) 

30. dr Anna Oleszkiewicz
Pheromone-like effects on human behavior – a proof of principal study examining the impact of the putative pheromone Hedion
(projekt badawczy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie)

31. Marta Kowal
Grant Preludium przyznany przez Narodowe Centrum Nauki

32. Michał Stefańczyk
Diamentowy grant dla młodych badaczy przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

33. Izabela Lebuda
Grant badawczo - szkoleniowy Marie Skłodowska - Curie European Fellowships Horyzont 2020

34. Małgorzata Kwapińska - Sobol
Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie
NCN, Opus 18

35. Piotr Sorokowski
Homo Aestheticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych
NCN, Opus 18

36. Michał Misiak  
Związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z marnowaniem jedzenia. Pośrednicząca rola sądów moralnych
NCN, Etiuda 8
37. Agata Groyecka
Wpływ myślenia twórczego na stereotypy i uprzedzenia
NCN, Etiuda 8