Nagroda honorowa / Honorary Award

honorary

Z uwagi na wybitny wkład w światową psychologię Wiliama Sterna, badacza związanego przez lata z Uniwersytetem Wrocławskim, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego powołał do życia Nagrodę Honorową im. Wiliama Sterna. Miało to miejsce za zgodą jego żyjących wnuków.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego corocznie wyróżnia Nagrodą Honorową im. Wiliama Sterna osobę, która w sposób wyjątkowy przyczyniła się do rozwoju psychologii i ma wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Nagroda ma charakter uznaniowy, jej rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu laureata w kształt psychologii jako nauki. Pragniemy za jej pośrednictwem znobilitować, a jednocześnie wyrazić szczególną wdzięczność za dostarczenie swoją pracą inspiracji badawczej dla całej rzeszy psychologów i specjalistów wielu dziedzin pokrewnych. Nagrodę przyznaje Rada Naukowa Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego badaczom z Polski i ze świata.

Due to William Stern’s outstanding contribution to the global psychology and the fact that he was associated with the University of Wroclaw for years, Institute of Psychology at the University of Wroclaw established the William Stern’s Scientific Award. It was with the consent of his living grandchildren.

Annually, Institute of Psychology at the University of Wroclaw awards with William Stern’s Scientific Award a scientist who has exceptionally contributed to the development of psychology and has outstanding achievements in this field. The intention behind the award is to acknowledge and show the appreciation to Laureate’s exceptional scientific contribution in developing psychology as a science. Through the Award, we wish to ennoble and show our gratitude for providing the inspiration for the whole range of psychologists and specialists in many related fields. The award is granted by the Scientific Council of the Institute of Psychology at the University of Wroclaw to national and international researchers.

 

Pierwszym Laureatem Nagrody Honorowej im. Wiliama Sterna był profesor Philip Zimbardo.

zimbardo-nagroda

28 maja 2018 profesor Philip Zimbardo otrzymał Honorową Nagrodę im. Wiliama Sterna. Był on pierwszym laureatem przyznawanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Nagrody.

Philip Zimbardo jest wybitnym psychologiem, naukowcem i badaczem. Od 1968 profesorem na Uniwersytecie Stanforda, a wcześniej wykładał na Yale, NYU i Columbia University. W historii psychologii zapisał się jako autor kontrowersyjnego i bardzo głośnego eksperymentu więziennego, przeprowadzonego w 1971 roku. Profesor Zimbardo jest autorem licznych publikacji naukowych i książek koncentrujących się głównie wokół psychologii społecznej, zagadnień zła oraz nieśmiałości. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień jako psycholog, badacz i pisarz, w tym Nagrodę Fundacji Havla za całokształt badań nad kondycją człowieka oraz Nagrodę Kurta Lewina za wkład w nauki społeczne. Wśród jego ponad 400 profesjonalnych publikacji i 50 książek znajduje się najstarszy aktualny podręcznik psychologii "Psychologia i Życie". Inne książki to między innymi „Efekt Lucyfera”, "Nieśmiałość" oraz „Paradoks czasu”.

Najnowszym projektem realizowanym przez profesora Philipa Zimbardo jest bohaterstwo dnia codziennego, w którym uczy młodych ludzi jak kształtować w sobie postawę niezgody na zło. Zimbardo jest fundatorem i prezesem fundacji Heroic Imagination Project (Projekt Bohaterskiej Wyobraźni). W 2014 Projekt Bohaterskiej Wyobraźni w Polsce otrzymał Honorowy Patronat Minister Edukacji Narodowej.

 

The first Laureate of William Stern’s Honorary Award was Professor Philip Zimbardo.

On May 28, 2018, Professor Philip Zimbardo received the Honorary William Stern Award. He was the first recipient of the Award, given by the Institute of Psychology at the University of Wroclaw.

Philip Zimbardo is a well-known psychologist, scientist and a researcher. He was an employee of Yale, NYU, Columbia University, and since 1968 he has been a professor at Stanford University. He is probably most recognized for his controversary and arousing a lot of publicity prison experiment, which he conducted in 1971. Professor Zimbardo is an author of many papers and books, which focus mainly on social psychology, evilness and shyness. As a psychologist, researcher and a writer, he has received many prizes and awards, including for example Václav Havel Human Rights Prize for his contribution in studies about human’s nature, and Kurt Lewin Award for his contribution in social sciences. He is an author of 400 professional publications and 50 books, including Psychology And Life, which is one of the oldest but still widely used psychology textbook. He has also written: The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Shyness: What It Is, What to Do About It, and The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life.

One of the Professor Philip Zimbardo’s recent projects is Everyday Heroism, which aims to teach young people how to develop an attitude of dissent against evil. Zimbardo is the founder and the president of the Heroic Imagination Project foundation. In 2014, Polish Minister of National Education awarded Heroic Imagination Project with the Honorary Patronage.

 

 

Laureat Nagrody Honorowej im. Wiliama Sterna - Profesor Paul Costa

 

Fotorelacja-z-wizyty-Profesora-Paula-Costy-w-IPs_article_lead

 

16 października 2020 prof. Paul Costa został laureatem Nagrody Honorowej im. Wiliama Sterna.

Profesor Paul Costa jest jednym z najwybitniejszych psychologów i badaczy, autorem setek artykułów naukowych i wielu książek. Paul Costa uzyskał stopień doktora (1970) na Uniwersytecie w  Chicago. Następnie 2 lata wykładał na Harvardzie, a w kolejnych latach na Uniwersytecie Massachusetts-Boston. Przez wiele lat zatrudniony był na Uniwersytecie w Maryland.

Paul Costa znany jest m. in. jako współautor najpopularniejszej współcześnie na świecie teorii osobowości, funkcjonującej pod nazwą Wielka Piątka. Jest też wybitnym badaczem psychologii różnic indywidualnych oraz jednym z najczęściej cytowanych dziś psychologów na świecie. Pełnił funkcję przewodniczącego jednej z sekcji Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego oraz prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Różnicami Indywidualnymi.

 

The Laureate of the William Stern’s Honorary Award - Professor Paul Costa

On October 16, 2020, Prof. Paul Costa was awarded the William Stern Honorary Award.

Paul Costa is one of the most prominent psychologists and researchers – he is an author of hundreds of scientific articles and many books. Paul Costa received his doctoral degree (1970) from the University of Chicago. He then taught for 2 years at the University of Harvard and in subsequent years at the University of Massachusetts-Boston. He was employed for many years at the University of Maryland.

Paul Costa is known, among other things, as the co-author of the most popular personality theory in the world–known as the Big Five. He is also a prominent researcher in the psychology of individual differences and one of the most quoted psychologists. He was also a president of one of the sections of the American Psychological Association and a president of the International Society for the Study of Individual Differences.

 

Laureat Nagrody Honorowej im. Wiliama Sterna - Profesor Robert J. Sternberg

 

IMG-20230623-WA0014

 

20 czerwca 2023 profesor Robert Sternberg otrzymał Honorową Nagrodę im. Williama Sterna.

Prof. Robert J. Sternberg jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Cornella i honorowym profesorem psychologii na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. Jest autorem powszechnie uznawanych teorii np. Trójczynnikowej Koncepcji Miłości, Teorii Kreatywności oraz Triarchicznej Teorii Inteligencji. Profesor Sternberg został wymieniony w raporcie APA Monitor on Psychology jako jeden ze 100 najlepszych psychologów XX wieku oraz w raporcie Archives of Scientific Psychology autorstwa Dienera i współpracowników jako jeden z 200 najlepszych psychologów współczesnej ery. Według Google Scholar był cytowany ponad 210 000 razy, a indeks Hirscha ma równy 222. Otrzymał około dwóch tuzinów krajowych i międzynarodowych nagród, w tym Nagrodę Grawemeyer'a w dziedzinie psychologii oraz Nagrody Jamesa McKeena Cattella i Williama Jamesa.

 

The Laureate of the William Stern’s Honorary Award - Professor Robert J. Sternberg

On June 20, 2023, Professor Robert Sternberg received the Honorary William Stern Award.

Prof. Robert J. Sternberg is Professor of Psychology at Cornell University and Honorary Professor of Psychology at Heidelberg University in Germany. He is the author of widely recognized theories, e.g., the Triangular Theory of Love, the Theory of Creativity and the Triarchic Theory of Intelligence. Professor Sternberg was listed in the APA Monitor on Psychology report as one of the top 100 psychologists of the 20th century and in the Archives of Scientific Psychology report by Diener and colleagues as one of the top 200 psychologists of the modern era. According to Google Scholar, he has been cited more than 210,000 times and has a Hirsch index of 222. He has received a number of national and international awards, including the Grawemeyer Award in Psychology and the James McKeen Cattell and William James Awards.