Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna

Studia na specjalności Terapia Pedagogiczna przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich po kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie pedagogiki i nabyć nowe kompetencje z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Terapia pedagogiczna rozumiana jest jako całokształt oddziaływań pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych skierowanych do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi i/lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Kompetencje:

Absolwent specjalności Terapia Pedagogiczna uzyskuje kompetencje pedagoga (w zakresie diagnozy i prowadzenia terapii pedagogicznej), umożliwiające podejmowanie profesjonalnych zabiegów profilaktycznych, wspomagających i terapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jak również wspierania uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów.

Absolwent:

· uzyskuje szczegółową wiedzę i nabywa umiejętności z zakresu diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi i/lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

· zdobywa wiedzę nt. teorii i metodyki terapii pedagogicznej

· pogłębia świadomość wspierania potencjału rozwojowego uczniów i sposobów optymalizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów

· nabywa umiejętności organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, np. korekcyjno-kompensacyjnym

· rozwija umiejętności interpersonalne w sytuacjach współpracy oraz podmiotowych relacji dziecko-dorosły w sytuacjach terapeutycznych w czasie praktyki

· ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych

· jest świadomy konieczności całożyciowego uczenia się

Wybrane przedmioty:

· Teoria i praktyka pedagogiczna w XIX i I połowie XX wieku

· Kierunki i prądy współczesnej pedagogiki

· Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii społecznej

· Metody i techniki badań społecznych

· Wybrane zagadnienia antropologii kultury

· Kierunki i nurty w pedeutologii

· Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej

· Psychologiczne podstawy terapii

· Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej

· Podstawy poradnictwa

· Diagnoza i terapia rodziny

· Metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się

· Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

· Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

· Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym

· Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność muzyczną

· Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność plastyczną

· Komunikacja interpersonalna

Możliwości zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i kompetencje predysponują naszych absolwentów do zatrudnienia w charakterze pedagoga (w zakresie diagnozy i prowadzenia terapii pedagogicznej) w:

· przedszkolach

· szkołach

· poradniach psychologiczno-pedagogicznych

· placówkach, instytucjach i podmiotach działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, gdzie odbywa się diagnoza i terapia pedagogiczna

Na pytania dotyczące specjalności można uzyskać więcej informacji u koordynatora:

dr Agnieszka Jędrzejowska (p. 48 d), tel. 71 367 20 01, w. 123, agnieszka.jedrzejowska@uwr.edu.pl