Poradnictwo zawodowe i coaching kariery

Poradnictwo zawodowe i coaching kariery (studia 2-letnie magisterskie)

Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, nabycie umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w zakresie wspierania i projektowania rozwoju kariery.

W trakcie studiów realizujemy ideę systemowego, holistycznego podejścia we wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego.

Umożliwiamy:

 • nabycie gruntownej znajomości teorii i praktyki poradnictwa oraz podstaw coachingu,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • nabycie sprawności w posługiwaniu się warsztatem diagnostycznym,
 • doskonalenie umiejętności budowania relacji doradczej i coachingowej,
 • rozwój świadomości odpowiedzialności za profesjonalizm i etykę.

Wybrane przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe i doradztwo karier
 • Podstawy coachingu
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Techniki rekrutacji
 • Metody diagnozy i wspierania rozwoju zawodowego
 • Metody prowadzenia rozmowy doradczej i coachingowej
 • Podstawy pracy doradczej i coachingowej z grupą
 • Warsztat kompetencji trenerskich
 • Kompetencje doradcy wielokulturowego
 • Doradztwo personalne i zarządzanie karierą
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami UE
 • Etyka zawodowa

Metody dydaktyczne:

Studia realizowane są zarówno z wykorzystaniem wykładów i seminariów, jak i z zastosowaniem metod aktywizujących, np.:

 • gry symulacyjne,
 • odgrywanie ról,
 • case study,
 • wideotrening,
 • photolangage,
 • „gorące krzesła”.
 • Kładziemy nacisk na uczenie się w oparciu o doświadczenie, zgodnie z modelem D. Kolba.

Kompetencje:

Absolwent studiów pedagogicznych na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne, jest przygotowany do prowadzenia etycznej działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Szczegółowe kompetencje zdobywane w trakcie studiów to:

 1. diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych i rozwojowych różnych grup klientów;
 2. organizowanie i prowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa karier (indywidualnego, grupowego oraz szkoleń) jako pomocy w rozwoju zawodowym, zgodnym z wartościami, potrzebami, możliwościami i umiejętnościami klientów;
 3. wykorzystanie elementów coachingu, jako interaktywnego procesu dla jednostek i organizacji, w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów działania;
 4. wykorzystywanie efektywnych metod motywowania, inwestowania w rozwój i budowania osobistego potencjału;
 5. stosowanie podstawowych procedur zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym pracowników;
 6. stosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi doradztwa i coachingu;
 7. zarządzanie karierą i informacją zawodową;
 8. projektowanie i wdrażanie innowacyjnych działań w zakresie wspierania i optymalizacji procesów rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i kompetencje predysponują naszych absolwentów do zatrudnienia w charakterze pedagoga-doradcy–trenera-coacha w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i zawodowych,
 • w szkołach każdego typu,
 • w Urzędach Pracy,
 • Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
 • Centrach Edukacji Młodzieży,
 • Akademickich Biurach Karier,
 • firmach szkoleniowych,
 • centrach doradztwa prowadzonych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • agencjach coachingu, doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • działach ds. personalnych, rozwoju kadr, ds. szkoleń,
 • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz
 • innych punktach konsultacyjnych i doradczych.

Studia realizowane są pod patronatem Międzynarodowej Katedry UNESCO Lifelong Guidance and Counseling

Na pytania dotyczące specjalności można uzyskać więcej informacji u koordynatorów:

dr Violetta Drabik-Podgórna (pok. 31 A) violetta.drabik-podgorna@uwr.edu.pl 71 367 20 01 w.128

dr Marek Podgórny (33B) marek.podgorny@uwr.edu.pl 71 336 90 26