Pedagogika opiekuńcza z terapią

Praca po ukończeniu POzT związana jest z dziećmi i młodzieżą, które:

 • wywodzą się ze środowisk patologicznych, dysfunkcyjnych, 
 • są pozbawione trwale lub czasowo opieki rodziny własnej,
 • są zagrożone marginalizacją, wykluczeniem społecznym, uzależnieniami,
 • cechują je deficyty edukacyjne,
 • nie mają przyswojonych norm społecznych,
 • przejawiają problemy w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • mają zaburzone umiejętności współpracy w grupie,
 • wykazują niskie poczucie własnej wartości,
 • mają problemy emocjonalne,
 • sprawiają problemy wychowawcze.

W zakresie wiedzy w ramach POzT poznasz: 
Uwarunkowania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, metody pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, współczesne tendencje w opiece na świecie, założenia reformy systemu opieki w Polsce.

W zakresie umiejętności w ramach POzT nauczysz się:

 • diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny (diagnostyka opiekuńcza),
 • prowadzenia profilaktyki zagrożeń rozwojowych i uzależnień (opieka profilaktyczna),
 • prowadzenia terapii dzieci i młodzieży z trudnych środowisk (opieka terapeutyczna),
 • kompensacji deficytów opieki i wychowania w rodzinach dysfunkcyjnych (opieka kompensacyjna),
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych (opieka interwencyjna),
 • organizowania i prowadzenia grup dzieci i młodzieży pozbawionych trwale lub czasowo opieki rodzicielskiej (opieka całkowita),
 • prowadzenia korekty i kompensacji trudności wychowawczych i szkolnych u uczniów i wychowanków (opieka wychowawcza i edukacyjna).

W zakresie kompetencji społecznych w ramach POzT:
Zrozumiesz powinności pedagoga oraz obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna i wychowawcy dzieci i młodzieży, poradzisz sobie ze stresem szkolnym uczniów i wychowanków, nauczysz się pracy w zespole, zrozumiesz potrzebę uczenia się przez całe życie.

Po ukończeniu studiów w ramach POzT masz pełne kwalifikacje do pracy:

 • Jako wychowawca w placówkach opieki całkowitej:
  • placówkach socjalizacyjnych (dom dziecka, dom małego dziecka),
  • placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze).
 • Jako wychowawca w placówkach opieki częściowej:
  • szkolnych (świetlica, zespół zajęć pozalekcyjnych),
  • jako pedagog szkolny,
  • wspomagających proces kształcenia (internat, bursa),
  • wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa, klub środowiskowy, klub osiedlowy, ognisko wychowawcze, placówki TPD),
  • terapeutycznych (świetlica socjoterapeutyczna, młodzieżowy ośrodek socjoterapii).

Po dodatkowych przeszkoleniach i stażach możesz także znaleźć pracę:

 • Jako konsultant w:
  • ośrodkach adopcyjnych,
  • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
  • instytucjach pomocy społecznej,
  • biurach porad obywatelskich,
  • centrach pomocy rodzinie i poradniach.
 • Jako etatowy opiekun – rodzic w:
  • rodzinnych formach opieki (rodzinnym domu dziecka, kontraktowej rodzinie zastępczej, pogotowiu rodzinnym).

Kto powinien wybrać POzT? 
Praca z dziećmi w placówkach nie jest łatwa, więc kandydat na pedagoga opiekuńczego powinien: być otwarty na problemy dzieci od przedszkolaków po młodzież, być odporny na porażki, brak efektów w pracy, być gotowy do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, chcieć się nieustannie uczyć nowych metod diagnozy i terapii, umieć grać na instrumencie muzycznym, ładnie rysować lub mieć inną pasję, mieć kreatywne pomysły na rozwiązywanie problemów codziennych.

Koordynator specjalności Pedagogika Opiekuńcza z Terapią:
Dr  Honorata Czajkowska
honorata.czajkowska@uwr.edu.pl
71 367 20 01 w.181
Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 Pokój 56A II piętro