Animacja społeczno-kulturalna

Charakterystyka specjalności ASK
Specjalność animacja społeczno-kulturalna łączy wiedzę o kulturze, sztuce, edukacji kulturalnej i animacji społecznej z umiejętnościami praktycznymi, które umożliwiają efektywne i twórcze funkcjonowanie absolwentów w placówkach prowadzących działalność w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. Kwalifikacje zawodowe absolwenta łączą wykształcenie w zakresie wiedzy o animacji społeczno-kulturowej i wiedzy o kulturze z kompetencjami pedagogicznymi i psychologicznymi umożliwiającymi efektywne jego funkcjonowanie w społecznościach lokalnych oraz w obszarze placówek kultury i edukacji. Wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów tej specjalności mają na celu przygotowanie przyszłych absolwentów do: pracy w roli liderów w różnego rodzaju społecznościach; konstruowania i zarządzania projektami animacji środowiska lokalnego; podejmowania aktywności w zakresie animacji społeczno-kulturalnej oraz edukacji kulturalnej (z uwzględnieniem potrzeb społeczno-kulturalnych i edukacyjnych osób w różnym wieku).

Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach ASK

 • Socjologiczne problemy małych grup społecznych
 • Podstawy zarządzania organizacjami
 • Fotografia w działaniach animacyjnych
 • Wprowadzenie do wiedzy o filmie
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze popularnej
 • Podstawy animacji społeczno-kulturalnej
 • Społeczno-kulturowe aspekty muzyki popularnej
 • Podstawy prawne działalności społeczno-kulturowej
 • Analiza tekstów kulturowych
 • Film w działaniach edukacyjnych
 • Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej
 • Animacja społeczności wirtualnych
 • Wspieranie rozwoju liderów
 • Warsztaty teatralne
 • Praca środowiskowa w społecznościach zróżnicowanych kulturowo
 • Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych
 • Zarządzanie projektami animacyjnymi

Przedmioty specjalnościowe realizowane są przez pracowników Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych:

dr hab. Witold Jakubowski prof. nadzw. UWr - pedagog i filmoznawca.

Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesuje go edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem jednej ze współczesnych polskich koncepcji edukacji kulturalnej. Jest również autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), Edukacja i kultura popularna, Edukacja w świecie kultury popularnej a także redaktorem i współredaktorem kilku prac zbiorowych poświęconych mediom oraz związkom kultury i edukacji.

dr Joanna Golonka-Legut – andragog.

Od wielu lat pasjonatka podróży, od kilku zainspirowana muzyką rockową. Podróżowanie i muzyka są dla niej warunkiem koniecznym do twórczej oraz świadomej pracy naukowej; członkini ATA; jej zainteresowania naukowe obejmują: biograficzność w edukacji dorosłych, potencjał edukacyjny indywidualnego doświadczenia życiowego, społeczno-kulturowy proces uczenia się, społeczno-kulturowe aspekty muzyki popularnej, badania jakościowe: w tym podejście biograficzne i autobiograficzne.

dr Aleksander Kobylarek – andragog, instruktor teatralny.

Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i opiekun koła naukowego Variograf . Prowadzi badania nad szkolnictwem wyższym, uniwersytetami trzeciego wieku, społeczeństwem sieciowym i zastosowaniem nowych technologii w edukacji dorosłych.

dr Rozalia Ligus - pedagog, pedeutolog, andragog.

Jest autorką książki Biograficzna tożsamość nauczycieli (2009) oraz wielu artykułów z zakresu pedeutologii, edukacji dorosłych, socjologii edukacji wydanych w języku polskim i angielskim. członkini międzynarodowych zespołów badawczych w ramach ESREA (European Society for Research on the Education of Adults): network Between Global and Local: Adult learning and Development oraz Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia, Badaczka Sekcji Badań Biograficznych PTS; jej zaintereoswania naukowe obejmują: biograficzne, refleksyjne uczenie się w instytucjach edukacyjnych, rozwój profesjonalny nauczycieli/edukatorów, badania w działaniu, tutoring akademicki, społeczności lokalne i ich pamięć zbiorowa, animacja społeczności lokalnej, edukacja wobec migracji i wielokulturowości, inkluzja w edukacji.

dr Marek Podgórny – andragog, certyfikowany tutor i coach (ICC).

Specjalizuje się w coachingu kariery, edukacyjnym, oraz w live coachingu; koordynator Międzynarodowej Katedry UNESCO Lifelong Guidance and Counseling w Uniwersytecie Wrocławskim. Autor koncepcji programowych i kierownik studiów podyplomowych, przygotowujących do pracy przyszłych menedżerów i trenerów edukacji dorosłych. Naukowo zajmuje się teorią organizacji i zarządzania, zarządzaniem wiedzą, coachingiem, edukacją dorosłych i metodologią badań społecznych.

dr Martyna Pryszmont - andragog i metodolog.

Inspiruje ją fotografia, zarówno w działaniach dydaktycznych jak i badawczych; członkini ATA; jej zainteresowania naukowe obejmują: ukryty program edukacji, nieformalne uczenie się dorosłych oraz metodologię badań nad edukacją (m.in. badania auto/biograficzne oraz metody wizualne).

Praktyki
W ramach studiów na specjalności ASK studenci mają możliwość odbycia 150 godzin praktyk w licznych instytucjach właściwych dla profilu kształcenia. W trakcie praktyk studenci poznają strukturę, organizację i specyfikę placówki lub firmy, zakres, metody i formy pracy. Obserwują i towarzyszą różnym formom działań profesjonalnych realizowanych przez pracowników placówki lub organizacji, samodzielnie realizują zadania omówione z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. Mają możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej, uzyskują doświadczenie, umiejętności i kompetencje typowe i niezbędne do efektywnego funkcjonowania na terenie określonej placówki lub firmy, które mogą w przyszłości stać się ich miejscem pracy.

Miejsce zatrudnienia absolwentów specjalności ASK

 • Instytucje kultury (ośrodki kultury, instytucje upowszechniania kultury – działy oświatowe, edukacyjne, praca z publicznością oraz instytucje rozwijające aktywność twórczą osób w różnym wieku);
 • Instytucje administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za animację społeczną i edukację kulturalną;
 • Organizacje pozarządowe związane z kulturą;
 • Instytucje realizujące projekty związane z działalnością animacyjną i kulturalną w perspektywie lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej, międzynarodowej (w tym projekty oparte na współpracy międzypokoleniowej);
 • Organizacje realizujące działania w zakresie animacji społeczno-kulturalnej środowisk stygmatyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Media lokalne/ prasa.

Opis sylwetki absolwenta
Absolwenci specjalności ASK mają wiedzę pomocną w rozumieniu rozmaitych zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej oraz opanowany warsztat badawczy umożliwiający diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych osób w różnym wieku. Posiadają profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do planowania, organizowania, promocji, koordynowania, realizacji i ewaluacji działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. Stanowią kadrę dla instytucji kultury, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych.

Na pytania dotyczące specjalności można uzyskać więcej informacji u koordynatora:

dr Joanna Golonka-Legut (pok. 40c) Adres e-mail: joanna.golonka-legut@uwr.edu.pl

Telefon służbowy: +48 71 367 20 01 w.123