Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (studia 3-letnie licencjackie)

 

Studia na specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych o fenomenie pomagania oraz nabycie kompetencji, które gwarantują efektywne funkcjonowanie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa.

Studenci poznają:

 • teorie pomocy i poradnictwa,
 • kulturowe uwarunkowania jego działania,
 • prawidłowości i zaburzenia rozwoju,
 • koncepcje rozwoju zawodowego i zarządzania karierą,
 • metody wspierania rozwoju osobistego i terapii pedagogicznej,
 • zagadnienia z zakresu poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Wybrane przedmioty:

 • Podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa
 • Psychopatologia rozwoju
 • Metody pracy w poradnictwie indywidualnym i grupowym
 • Poradoznawstwo
 • Poradnictwo wielokulturowe
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe
 • Zarządzanie karierą
 • Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie
 • Poradnictwo wychowawcze i rodzinne
 • Seksuologia
 • Interwencja i terapia psychopedagogiczna
 • Metody diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Logopedia
 • Treningi (relaksacyjny, interpersonalny, asertywności, umiejętności wychowawczych)

Metody dydaktyczne:

Studia realizowane są zarówno z wykorzystaniem wykładów i seminariów, jak i z zastosowaniem metod aktywizujących, np.:

 • gry symulacyjne,
 • odgrywanie ról,
 • case study,
 • wideotrening,
 • photolangage.
 • Kładziemy nacisk na uczenie się w oparciu o doświadczenie, zgodnie z modelem D. Kolba.

Kompetencje:

Absolwent licencjackich studiów pedagogicznych na specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne. Potrafi dokonać refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumie jej społeczno-kulturowy kontekst oraz jest przygotowany do samodzielnego projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Szczegółowe kompetencje zdobywane w trakcie studiów to:

 1. diagnozowanie możliwości i potrzeb oraz wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 2. organizowanie i prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz szkoleń;
 3. stosowanie nowoczesnych metod i technik doradztwa;
 4. prowadzenie pracy korekcyjno-kompensacyjnej;
 5. organizowanie i prowadzenie poradnictwa wychowawczego dla dzieci, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych;
 6. organizowanie oraz prowadzenie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, zarządzanie karierą i informacją zawodową;
 7. prowadzenie poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego,
 8. projektowanie i realizacja działań edukacyjnych w zakresie wspierania, optymalizacji i korekty procesów rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i kompetencje (umiejętności komunikacyjne, sprawne posługiwanie się warsztatem diagnostycznym, umiejętność tworzenie własnego warsztatu metodycznego) predysponują go do zatrudnienia jako pedagoga – doradcy – trenera w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zawodowych, małżeńskich i rodzinnych,
 • szkołach każdego typu,
 • Urzędach Pracy,
 • Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
 • Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży
 • Akademickich Biurach Karier
 • instytucjach administracji samorządowej,
 • centrach doradztwa prowadzonych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • świetlicach terapeutycznych i środowiskowych,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • ośrodkach poradnictwa obywatelskiego,
 • agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • działach ds. personalnych i rozwoju kadr,
 • innych punktach konsultacyjnych i doradczych.

Na pytania dotyczące specjalności można uzyskać więcej informacji u koordynatora:

dr Violetta Drabik-Podgórna
pok. 31 A
71 367 20 01 w.128 
violetta.drabik-podgorna@uwr.edu.pl