Pedagogika specjalna

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzą ogólną i kierunkową oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia i organizowania procesów edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także świadomych indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów. W ramach kierunku realizowana będą dwie specjalność:

 1. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (EIRONI), która daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga, nauczyciela terapeuty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w placówkach dla nich przeznaczonych (rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
 2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD), które zgodnie z unormowaniami prawnymi pozwalają absolwentowi na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach oraz placówkach niepublicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 Absolwent kierunku i specjalności może poszukiwać zatrudnienia w następujących placówkach:

 • przedszkola i szkoły ogólnodostępne (jako nauczyciel współorganizujący kształcenie - pedagog specjalny)
 • przedszkola i szkoły specjalne (jako nauczyciel dzieci i młodzieży z głębszą i głęboką NI, nauczyciel pedagog, nauczyciel terapeuta),
 • przedszkola i szkoły integracyjne lub oddziały i klasy integracyjne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (jako nauczyciel współorganizujący kształcenie – pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • ośrodki szkolno-wychowawcze (jako nauczyciel dzieci i młodzieży z głębszą i głęboką NI, nauczyciel pedagog,  nauczyciel terapeuta)
 • ośrodki diagnostyczno-rehabilitacyjne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • poradnie specjalistyczne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • placówki opieki zdrowotnej, (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • placówki wychowania pozaszkolnego (jako pedagog specjalny)
 • środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej (jako pedagog specjalny terapeuta)

Koordynator:
dr hab. Beata Cytowska
beata.cytowska@uwr.edu.pl
71 367 20 01 w.180