Publikacja - Neuroróżnorodność na polskich uczelniach

Publikacja jest raportem z największego jak dotąd badania sytuacji studentów neuroatypowych, przeprowadzonego przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z siedmiu polskich uczelni, którzy na co dzień naukowo zajmują się problematyką spektrum autyzmu i innych zagadnień z obszaru nieneurotypowego rozwoju. Opracowanie dostarcza bogatych informacji na temat przebiegu studiowania, aktywności na uczelni, doświadczanych problemów, zgłaszanych potrzeb i otrzymywanego wsparcia oraz zagadnień związanych z kontekstem społecznym i zdrowiem psychicznym.

Autorzy żywią nadzieję, że przedstawiona w monografii problematyka stanie się użyteczną w edukacji akademickiej oraz przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia studentek i studentów wymagających szczególnego wsparcia ze względu na ich neuroróżnorodność.

Neuroroznorodnosc_okladka850