Na studia magisterskie

1. Rekrutacja

 

 • O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z zakresu muzykologii na poziomie studiów licencjackich. Absolwenci kierunków: muzykologia, teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kulturoznawstwo, jazz i muzyka estradowa, pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę, wszystkie kierunki oferowane przez akademie muzyczne i uniwersytety muzyczne, kierunki oferowane przez wydział edukacji muzycznej oraz wydział edukacji artystycznej uniwersytetów i akademii, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje omówienie jednego utworu z historii muzyki od średniowiecza po współczesność. 
 • Rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia dla kandydatów, które nie są z niej zwolnione odbędzie się w 2021 roku wyłącznie w trybie zdalnym przez platformę MS TEAMS w dniu 16 września 2021 (czwartek).
 • Szczegółowy harmonogram rozmów zostanie przesłany kandydatom przez system IRKA po zakończeniu procesu rejestracji.
 • Limit przyjęć wynosi 20 osób.
 • Rekrutacja na Uniwersytet Wrocławski ruszy 1 czerwca - szczegółowy harmonogram rekrutacji ogłosimy wkrótce
 • Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres: slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl - pytajcie nas też za pomocą naszego profilu na FB
 • Głównym źródłem informacji na temat postępowania rekrutacyjnego (terminów, wymaganych dokumentów, opłat itd.) są strony internetowe Uniwersytetu Wrocławskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl.

2. Składanie dokumentów

 • O przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu decyduje ranking punktów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni złożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl.
 • Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię): Instytut Muzykologii, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław.
 • Dokumenty proszę składać w białej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem i kierunkiem studiów.