Na studia magisterskie

1. Rejestracja kandydata

  • O przyjęcie na studia mogą się starać absolwenci kierunków: muzykologia, teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kulturoznawstwo, jazz i muzyka estradowa, pedagogika ze specjalnością: edukacja przez sztukę oraz wszystkich wydziałów akademii muzycznych i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wydziałów edukacji muzycznej oraz wydziałów edukacji artystycznej uniwersytetów, akademii i uczelni niepublicznych, którzy uzyskali dyplom co najmniej licencjacki.
  • Limit przyjęć wynosi 20 osób.
  • Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:
  • Głównym źródłem informacji na temat postępowania rekrutacyjnego (terminów, wymaganych dokumentów, opłat itd.) są strony internetowe Uniwersytetu Wrocławskiego: www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl.

2. Postępowanie rekrutacyjne

  • Obowiązuje konkurs świadectw. Szczegółowe informacje kandydaci otrzymają na konta w IRK, będą też wywieszone w Instytucie.
  • Rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem wydanym poza granicami Polski

3. Składanie dokumentów

  • O przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu decyduje ranking punktów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni złożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl i irka.uni.wroc.pl.
  • Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię): Instytut Muzykologii, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław.
  • Dokumenty proszę składać w białej teczce opisanej imieniem, nazwiskiem i kierunkiem studiów.