Archiwum konferencji

 • Muzykologia bez granic - muzyka pogranicza - 2015

W dniach 15-17 października 2015 odbyła się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 44. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP "Muzykologia bez granic - muzyka pogranicza". Konferencja organizowana była we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich.

 

 • Konferencja studencka - VII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii - 2015 

 

 • Stanisław Moniuszko i jego epoka - 2012 

Stanisław Moniuszko i jego epoka - sesja muzykologiczna podczas 50. Festiwalu Moniuszkowskiego, Kudowa-Zdrój 22-23 sierpnia 2012 r. Organizacja: Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownictwo naukowe: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr.

 

 • Gender-Music-Voice - 2012

Konferencja Gender-Music-Voice odbyła się w dniach 21-23 września 2012 r. w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Była to kontynuacja wydarzenia z roku 2008 - Body-Music-Event, sympozjum zorganizowanego we Wrocławiu przez Zakład Muzykologii UWr oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wiedeńskiego.

 

 • The Musical Culture of Silesia Before 1742: New Contexts - New Perspectives - 2011

Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Instytut Sztuki PAN oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Karola w Pradze były współorganizatorami międzynarodowej konferencji muzykologiczej: The Musical Culture of Silesia Before 1742: New Contexts - New Perspectives, która odbyła się w dniach 8-10 września 2011 r.

 

 • Sympozjum poświęcone Emilowi Bohnowi- 2009

26 maja 2009 r. w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się sympozjum naukowe poświęcone życiu, działalności naukowej i twórczości Emila Bohna (1839-1909), doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitnego wrocławskiego muzyka i muzykologa, zorganizowane w 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci. Sympozjum towarzyszyć będzie koncert współczesnych prawykonań utworów E. Bohna oraz wystawa okolicznosciowa. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 • Międzynarodowe Sympozjum - 2009 

Gdyby chcieć ponownie udowodnić słynną leibnizjańską zasadę naukową Theoria cum praxis, to okazję ku temu stworzyć mogą trwające cztery dni wykłady naukowe i koncerty w ramach Międzynarodowego Sympozjum Bachowskiego we Frankfurcie nad Odrą i we Wrocławiu w marcu 2009 roku. Spotkaniom muzykologów pod hasłem "Transfer kultury i muzyki w XVIII wieku na przykładzie twórczości C. Ph. E. Bacha w muzycznych kontaktach polski, Niemiec i Francji" towarzyszy zawsze element praktyczny. Między innymi badana jest recepcja twórczości Bacha we Wrocławiu, sprawdzany jest wpływ ponownie odkrytych źródeł z zasobów archiwum Berlińskiej Akademii Śpiewu na obecną praktykę artystyczną, czy też analizowana jest edycja fortepianowa Bacha wydana przez renomowane wydawnictwo francuskie. Temat konferencji jak i sformułowane na niej wnioski naukowe z pewnością nie pozostaną bez wpływu na publiczność muzyczną Frankfurtu i Wrocławia. Zabrzmią tam zespoły i soliści z Niemiec, Polski i Japonii interpretując kompozytorów niemieckich, francuskich i polskich, a wśród nich koncert wiolonczelowy C. Ph. E. Bacha A-dur WQ 172, który zagra światowej sławy wiolonczelista Jan Vogler. Zarówno słuchacze jak i goście konferencji będą mieli okazję odkryć opisywaną w wielu referatach oryginalność muzyki drugiego syna Bacha.

 

 • Konferencja BodyMusicEvent - 2008

Konferencja BodyMusicEvent towarzyszyła czwartej edycji Brave Festival, festiwalu organizowanego corocznie we Wrocławiu przez Teatr Pieśń Kozła. Jej tematyka nawiązuje do wydarzeń tego festiwalu. Kategorią stanowiącą punkt wyjścia do dyskusji uczestników konferencji jest "ucieleśnienie" (embodiment), rozumiane przez badaczy performatywnych aspektów dramatu jako obecność fenomenalnego ciała ludzkiego na scenie. Ciało artysty nie jest w tym kontekście postrzegane wyłącznie jako narzędzie służące do osiągnięcia określonego celu, przedstawienia zawartej w dziele teatralnym idei. W dużo większym stopniu niż jako symbol przyciąga ono uwagę widza ze względu na swoją obecność. Współobecność oraz relacje zwrotne aktorów i publiczności stanowią podstawowe warunki, w których przedstawienie może w pełnym znaczeniu tego słowa zaistnieć. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy "ucieleśnienie" odgrywa dla zdarzenia muzycznego rolę porównywalną do tej, jaką pełni w teatrze. W gronie muzykologów (historyków, muzykologów systematycznych i etnomuzykologów) i teatrologów performatywność będzie rozważana w powiązaniu z wykonaniami muzycznymi, w których fenomenalne ciało muzyka ("ucieleśnienie") oddziałuje poprzez swoją obecność na zdarzenie muzyczne. Taniec jako przemiana cielesności ściśle związana z muzyką jest zarysowanej problematyce najbliższy. Powinny jednak zostać uwzględnione również dalsze aspekty cielesnej obecności, jak m.in. motoryka podczas gry na instrumencie, posługiwanie się głosem, współdziałanie muzyków w grze zespołowej, interakcja między muzykami i słuchaczami (feedback). Konferencja ma stworzyć okazję do refleksji, na ile współczesne teorie performatywne mogą być użyteczne w interpretacji zdarzeń muzycznych.

 • Konferencja studencka "Muzyczne oblicza Śląska" - 2009
 • Konferencje studencka Muzyka, Media, Maszyny - 2007

Koło naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału I Akademii Muzycznej we Wrocławiu zorganizowało dnia 21 maja 2007 roku sesję naukową Muzyka, Media, Maszyny - wykłady, dyskusje i prezentacje w ramach imprezy towarzyszącej Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Elektroakustycznej Musica Electronica Nova

 

 • Sympozjum Chopin w kulturze polskiej - 2007

Fenomen muzyki i postaci Chopina wykracza poza granice zainteresowań jednej dyscypliny naukowej. Wobec trwałego oddziaływania postaci i muzyki tego kompozytora na różne kręgi społeczne, w sympozjum "Chopin w kulturze polskiej" wezmą udział przedstawiciele różnych nauk humanistycznych. Podejmą oni próby oglądu "fenomenu Chopina" z punktu widzenia swoich własnych dyscyplin, wykazując przy tym uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju zjawiska pograniczne, peryferyjne czy kontekstowe, które w klasycznym ujęciu ich dyscyplin nie tworzyły głównego nurtu refleksji. Sympozjum będzie więc, by tak rzec, "podwójnie interdyscyplinarne": najpierw dzięki udziałowi w nim przedstawicieli różnych dziedzin nauki, następnie poprzez gotowość podjęcia przez nich kulturoznawczego dyskursu. Powodem zorganizowania tego sympozjum jest fakt, że badania nad recepcją fenomenu Chopina w szeroko rozumianej kulturze wydają się jeszcze na tyle nie ugruntowane, by pokusić się - po raz pierwszy na taką skalę w odniesieniu do tego kompozytora - o podjęcie nie tylko tematycznie, ale i systematycznie pomyślanej dyskusji. Skrótowo mówiąc, jego treścią będzie problematyka społecznego i artystycznego odbioru dzieła Chopina, z wyłączeniem wąsko rozumianej muzykologicznej problematyki recepcji (tj. oddziaływania dzieła Chopina w muzycznych kręgach komunikacji kulturowej). Ta ostatnia ma już bowiem nie tylko znaczne osiągnięcia, ale także ugruntowaną i cały czas kontynuowaną tradycję badawczą. Sympozjum "Chopin w kulturze polskiej" odbyło się w dniach 13-14 września 2007 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizował je ówczesny  Zakład Muzykologii w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako imprezę towarzyszącą 42 Międzynarodowemu Festiwalowi "Wartislavia Cantans" we Wrocławiu. Radę Naukową sympozjum tworzyli profesorowie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Stefan Bednarek (kulturoznawca), Maciej Gołąb (muzykolog, przewodniczący), Waldemar Okoń (historyk sztuki), Bogdan Rok (historyk kultury) i Tadeusz Szczepański (filmoznawca).