wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
241. Obrządek pogrzebowy kultury sudowskiej na terenie północno-wschodniej Polski dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Obrządek pogrzebowy kultury sudowskiej jest bardzo ciekawym tematem jeżeli chodzi o badania archeologiczne. Niewątpliwie jest to związane z tym, że obszar występowania danych pochówków nie jest jeszcze w całości przebadany i wciąż na terenie północno-wschodniej Polski odkrywa się nowe stanowiska powiązane z daną kulturą. Kultura Sudowska na przestrzeni lat zmieniała swoje zachowania pogrzebowe. Powstawały nie tylko nowe miejsca pochówku, lecz ulegały przeobrażeniom formy cmentarzysk i rodzaje przedmiotów wkładanych do grobów. Praca skupia się na scharakteryzowaniu zachowań pogrzebowych ludności kultury sudowskiej oraz sprecyzowaniu form pochówków. Celem jest również opisanie głównych podobieństw i różnic pomiędzy danym obrządkiem pogrzebowym a zwyczajami pochówkowymi plemion ościennych oraz tym, jak dalekosiężne kontakty handlowe i kulturowe z obszarami sąsiednimi potrafiły wpłynąć na formę zachowań pogrzebowych.
242. Zabytki kamienne ze stanowiska BP722 Pustyni Bayuda (Sudan) dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są zabytki kamienne ze stanowiska BP 722, znajdującego się na Pustyni Bayuda w Sudanie. Omówiono położenie oraz historyczne umiejscowienie stanowiska. Dodatkowo strukturę geologiczną, warunki klimatyczne, hydrologiczne. Przeprowadzona została wstępna analiza surowca, oraz ogólna analiza materiałów ze stanowiska. Artefakty zostały omówione pod względem stanu zachowania oraz podjęto próbę analizy typologiczno – technologicznej zabytków. Wydzielono i omówiono trzy grupy tychże: rdzenie, półsurowiec, narzędzia. Ponadto przedstawiona została analiza materiałów kostnych, problem datowania materiałów ze stanowiska oraz stan badań nad tematem.
243. Wizerunek boga Zeusa w micie i ikonografii dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest próbą określenia uniwersalnego obrazu boga Zeusa jakim mógł być dla starożytnych Greków. Prowadzi to do pełniejszego zrozumienia wielu aspektów życia społeczności zajmujących obszar Grecji właściwej, wysp Morza Śródziemnego jak również jego wschodniego wybrzeża. Praca ta opierać się będzie na analizie mitologii oraz zabytków. Temat wydaje się być dla mnie ciekawy, gdyż mitologiczna postać Zeusa była nie tylko motywem w sztuce, czy literaturze, ale pełniła również bardzo ważną funkcję ideologiczną. Wykorzystane zostały głównie źródła archeologiczne pozyskane podczas regularnych wykopalisk, jak również znaleziska przypadkowe. Za podstawową obieram pracę Roberta Gravesa, która stanie się bazą w moich rozważaniach nad mitologią związaną z interesującym mnie tematem. W pracy znalazło się także miejsce dla zabytków architektury monumentalnej oraz innych pomniejszych źródeł. Interesujący mnie okres zamyka się w ramach od przełomu IX i VIII w. p.n.e. do ok. IV w. p.n.e. i będzie selektywnym przeglądem różnych kategorii dostępnych materiałów, takich jak ceramika, rzeźba i architektura oraz m.in. monety. Każdą z kategorii rozpatruję w odpowiednich rozdziałach w porządku chronologicznym. W przypadku mitów analizowanych w pracy będą one zawarte w katalogu, uporządkowane według ich występowania w mojej pracy. Zabytki analizuję pod względem chronologii, formy oraz treści przedstawienia. Sam temat portretowania najwyższego z bogów w greckim panteonie był popularnym elementem religijnym i kulturowym realizowanym w różny sposób. Ma swoje miejsce w szeregu opracowań historycznych, archeologicznych czy religioznawczych. Jednak pomimo wielkiego zainteresowania tą problematyką i mnogością źródeł jestto trudny do obiektywnego opracowania temat, za względu na różne interpretacje dotyczące postaci Zeusa. W części syntetycznej pracy odpowiem na pytania zadane w części określającej cel.
244. Rola kobiet w przykarpackim episznurowym kręgu kulturowym w świetle kontekstów grobowych dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem pracy pt.,, Rola kobiet w przykarpackim episznurowym kręgu kulturowym w świetle kontekstów grobowych" jest próba odpowiedzenia na pytanie: Jakie role społeczne, polityczne, zawodowe oraz rodzinne mogły pełnić kobiety we wczesnej epoce brązu na omawianym terenie? Podstawą źródłową pracy były dane na temat znalezisk grobowych ze stanowisk sepulkralnych kultury mierzanowickiej, strzyżowskiej, nitrzańskiej oraz kosztańskiej. Analizowano przede wszystkim groby kobiece pod kątem ułożenia szczątków, obecności określonego wyposażenia grobowego oraz wieku zmarłych. Aby lepiej ukazać badany problem, pokrótce opisano czym są studia nad tzw. ideologią gender oraz w jaki sposób można wskazać na płeć biologiczną zmarłych osobników. W części pracy zatytułowanej ,,Źródła" zawarto szczegółowe informacje na temat cmentarzysk identyfikowanych z przykarpackim episznurowym kręgiem kulturowym. Syntetyczna część pracy zawiera wieloaspektową analizę zgromadzonych danych. Na podstawie rozkładu płci na cmentarzyskach, struktury wiekowej, wzajemnego ułożenia szczątków w grobach wieloosobniczych oraz obecności charakterystycznego wyposażenia grobowego starano się odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie pracy. Podsumowanie zaś zawiera wnioski płynące z analizy dostępnych informacji. Praca została wzbogacona o przedstawienia graficzne, aby jak najlepiej ukazać badany problem, a na końcu pracy umieszczono tabelaryczny katalog stanowisk zawierający szczegółowe informacje na temat grobów kobiecych z analizowanych nekropoli.
245. Geneza i kształtowanie się kultu solarnego na Bliskim Wschodzie,w Anatolii i w Egipcie dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca dotyczy problematyki związanej z genezą i kształtowaniem się kultu solarnego na terenach Bliskiego Wschodu, Anatolii i Egiptu. W pracy opisane zostały wierzenia tych starożytnych cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki kultu solarnego. Ujęty został również ogólnego zarys ich dziejów politycznych, gospodarczych oraz warunków klimatycznych w jakich żyli w celu ukazania charakteru kultu solarnego na danym obszarze, jego kształtowania się oraz przeobrażeń jakim ulegał. Na podstawie analizy wybranych zabytków kultury materialnej oraz źródeł pisanych odnoszących się do omawianych terenów wyodrębnione zostały elementy kultu solarnego, które następnie poddane zostały analizie porównawczej w celu odszukania pomiędzy nimi pewnych zależności.Opisane różnice i podobieństwa pozwoliły wskazać prawdopodobne pochodzenie pewnych symboli związanych z czcią bóstw solarnych.
246. Inspiracje egipskie w twórczości greckiej okresu archaicznego dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest zagadnienie kontaktów Greków z Egipcjanami w okresie archaicznym i ich wpływu na twórczość grecką. Przedstawiony został stan badań nad zagadnieniem, dokonano również prezentacji wykorzystanej literatury. Przeanalizowano podłoże historyczne, które warunkowało zmiany w wielu dziedzinach życia i kultury Greków w omawianym okresie. Przedstawiono i omówiono inspiracje, wątki i wpływy egipskie w greckiej mitologii, sztukach plastycznych (rzeźbie, malarstwie) i architekturze okresu archaicznego. W podsumowaniu podjęto próbę określenia charakteru i wagi inspiracji egipskich dla twórczości greckiej.
247. Minojskie przedstawienia kulturowe w świetle sztuki wschodniej części basenu Morza Śródziemnego dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
248. Cmentarzysko tzw.grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej Korytnica 3,gm.Sobków ,pow.jędrzejowski,woj.świętokrzyskie dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca dotyczy analizy materiałów źródłowych tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z cmentarzyska w Korytnicy 3 w gminie Sobków, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim. Badaniom zostały poddane artefakty odkryte w latach 2008, 2009 i podczas badań wykopaliskowych w 2010 r. Aby wprowadzić w zagadnienie kultury tarnobrzeskiej pierwszy rozdział poświęciłam tej jednostce kulturowej, historii jej badań, obrządkowi pogrzebowemu, zabytkom ceramicznym i metalowym typowym dla nosicieli tej kultury, a także badaniom antropologicznym. W kolejnych rozdziałach opisałam badania w 2010 r., odkryte wtedy obiekty i materiały źródłowe. Na podstawie chronologii materiałów odkrytych na nekropoli datowałam ją na okres HaD.
249. Importy ze strefy alpejskiej na Dolnym Śląsku w poczatkach epoki żelaza dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy jest problem występowania importów i naśladownictw artefaktów ze strefy alpejskiej w inwentarzach kultury łużyckiej doby wczesnej epoki żelaza. Zagadnienie to jest ściśle związane z funkcjonowaniem w tamtym czasie tzw. śląskiej prowincji kultury halsztackiej, w obrębie której ogniskowały się również wpływy z obszaru północnej Italii oraz Wschodnich Alp. Celem pracy jest próba określenia sposobu rozprzestrzeniania się artefaktów o obcym charakterze. Poruszona została kwestia roli funkcjonującego wówczas szlaku handlowego, a także problem istnienia na naszych ziemiach ewentualnych "centrów dystrybucji" przedmiotów luksusowych. Istotnym elementem pracy jest analiza rozmieszczenia i zagęszczenia występowania zabytków o południowoeuropejskim rodowodzie. Dane uzyskane dzięki odkryciom pochodzącym z obszaru Dolnego Śląska zostały zestawione z informacjami, których źródłem były analogiczne znaleziska z innych części Polski.
250. Handel morski we wschodniej części Morza Śródziemnego w późnej epoce brązu dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest zobrazowanie morskiej aktywności handlowej społeczności wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w późnej epoce brązu. We wstępie dowiadujemy się jaki jest cel oraz zakres terytorialny i chronologiczny pracy dyplomowej. Dodatkowo zawarte są informacje na temat obecnego stanu badań w omawianej dziedzinie i przedstawienie przyjętej procedury badawczej oraz samej konstrukcji pracy. Rozdział pierwszy to podjęcie próby rekonstrukcji dawnych dróg morskich na podstawie szlaków neolitycznych, warunków pogodowych i klimatycznych oraz odnajdywanych podczas wykopalisk archeologicznych na różnych stanowiskach importowanych artefaktów. W kolejnym z rozdziałów wymieniane oraz opisywane są przedmioty wymiany handlowej, tj. znaleziska z dwóch odkrytych jak dotąd wraków statków: Cape Gelidonya oraz Ulu Burun, a także wzmianki pochodzące ze źródeł pisanych oraz ikonograficznych. Jest tam mowa o różnym rodzaju dóbr: ceramice, metalach czy materiałach organicznych. Rozdział 3 nawiązuje do systemów wagowych obowiązujących w późnej epoce brązu na omawianym terenie oraz do potwierdzających to znalezisk, jak np. odważniki i ciężarki o różnych formach. Podjęta zostaje próba określenia wartości lub ceny poszczególnych przedmiotów oraz odpowiedzenia na pytanie „co za co wymieniano?”. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie zebranych informacji oraz ogólną konkluzję, a także własne przemyślenia autorki na dany temat. Zakończenie pokazuje zrealizowanie celu pracy i dalsze perspektywy badawcze.
251. Konstrukcje megalityczne świątyń Archipelagu Maltańskiego w Okresie Świątyń (3600 - 2500 lat BC) prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem tej pracy są konstrukcje megalityczne świątyń Archipelagu Maltańskiego, które zostały wybudowane w ciągu około tysiąca lat przez społeczności zamieszkujące nie-wielkie wyspy Malta i Gozo blisko pięć tysięcy lat temu. Praca składa się z trzech rozdziałów. Najpierw przedstawione zostały warunki śro-dowiskowe i geograficzne wysp (stratygrafia warstw geologicznych, zmiany poziomu linii brzegowej itp.) wraz z określeniem chronologii Okresu Świątyń, podczas którego wybudowa-no konstrukcje. Następnie ukazana została generalna charakterystyka świątyń – ich elementy kon-strukcyjne i plany oraz dokładniej omówionych 5 wybranych, reprezentacyjnych stanowisk: Ġgantija, Tarxien, Mnajdra, Ħaġar Qim, Ħal Saflieni. Pierwszym jest kompleks o klasycznej formie, ze świątynią uznawaną za najstarszą na archipelagu. Kolejnym przykładem jest kom-pleks o rozbudowanym planie z wieloma dobudowaniami. Następny – Mnajdra – charaktery-zuje się astronomicznym układem, a natomiast Ħaġar Qim jest kompleksem o unikalnym pla-nie zabudowy. Ostatnim przykładem jest Ħal Saflieni – podziemne hypogeum – uznawane za strukturę podobną do świątyń naziemnych oraz o funkcjach nekropolii. Ostatni rozdział zawiera informacje o możliwościach technologicznych budowni-czych świątyń. Wykorzystywane przez nich materiały budowlane (głównie wapienie wystę-pujące na wyspach), narzędzia (zarówno odkryte jak i prawdopodobnie używane), sposoby transportu (m. in. możliwy związek z koleinami tzw. cart ruts) oraz hipotetyczne procesy wzniesienia świątyni.
252. Zdobnictwo ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej na Dolnym Śląsku prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest zdobnictwo naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) na Dolnym Śląsku. Zakres chronologiczny obejmuje lata 55004900 BC. Materiał ceramiczny liczący 25 585 fragmentów naczyń pochodzi ze stanowisk z Gniechowicach, Niemczy, Strzelinie, Strachowie,Skoroszowicach orazKostomłotów. Naczynia KCWR można podzielić na dwa rodzaje: cienkościenne naczynia stołowe oraz gorzej wykonane, grubościenne naczynia kuchenne. Te pierwsze były częściej ornamentowane. Diagnostycznymi formami dla KCWR są naczynia amforowate, półkoliste czary, czarki oraz misy. Motywy zdobnicze oraz formy naczyń stanowią kryterium wydzielania poszczególnych faz rozwojowych i grup lokalnych KCWR. Wątki zdobnicze na naczyniach z Gniechowic mają cechy znane z tradycji południowych, często pojawiały się wątki w stylu impresso. Oprócz tego występowały różnego rodzaju linie ryte. W Niemczy wątki zdobnicze na naczyniach kuchennych są prostymi motywami, głównie dołkami paznokciowymi, a także w stylu szareckim. Naczynia stołowe wyróżniają się większą liczbą wątków w postaci różnych linii rytych, listew plastycznych, czy też punktów nutowych. Do wątków znanych z południa nawiązuje naczynie z motywem taśmy wypełnionej nakłuciami. W Strzelinie widoczny jest bogaty wybór motywów zdobniczych, począwszy od stylu gniechowickiego z wczesnej fazy, różnych odmian ornamentu nutowego środkowej fazy KCWR, aż po późne wzorce szareckie. W Strachowie odkryto więcej naczyń kuchennych. Naczynia ozdabiane były motywami w stylu gniechowickim oraz nutowym. Na naczyniach kuchennych i stołowych ze Skoroszowic obecne są motywy gniechowickie, impresso oraz nutowe lub ich naśladownictwo, a także ornament szarecki. W Kostomłotach przeważają na fragmentach naczyń przeważa ornamentyka szarecka. Oprócz tego pojawiają się motywy zdobnicze impresso oraz pseudobarbotinowe. KCWR na Dolnym Śląsku wyróżnia się obecnością ceramiki z trzech faz rozwojowych, w tym najstarszej gniechowickiej oraz odrębnością lokalną stylistyki nadodrzańskiej.
253. Diety Homo nenaderthalensis i Homo sapiens w środkowym paleolicie - analiza porównawcza prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
Różnica w dietach neandertalczyków i Homo sapiens są wskazywane jako jedna z przyczyn wyginięcia tych pierwszych. W tej pracy porównano sposoby odżywiania się obu gatunków w środkowym paleolicie na podstawie danych archeologicznych, antropologicznych i dietetycznych, które pozyskano przede wszystkim w oparciu o badania stabilnych izotopów, mikrośladów i uszkodzeń zębów. W rozdziale pierwszym przedstawiono koncepcje paleodiet w środkowym paleolicie oraz stosowane obecnie metody badawcze, służące do ich poznania. Przedstwiono zarówno dietę mięsną jak i roślinną oraz oszacowano dzienne zapotrzebowanie kaloryczne neandertalczyków i Homo sapiens. Na podstawie poznanych przesłanek neandertalczycy nieco wyróżniali się w procentowym udziale pokarmu mięsnego, w zależności od rodzaju klimatu i środowiska w którym żyli. Nie wykazano większych różnic w wykorzystywaniu różnorodnego pokarmu mięsnego, rybnego i roślinnego w dietach obu gatunków, do czego posłużyły zachowane szczątki roślin jadalnych ze stanowisk środkowoplaeolitycznych, badań stabilnych izotopów węgla i azotu w kolagenie, mikrośladów na artefaktach, badań śladów na zębach i analizy porównawczej z dietą żyjących obecnie łowców i zbieraczy. Również niewielkie (od 49% w zależności od płci i klimatu) różnice w zapotrzebowaniu kalorycznym neandertalczyków i Homo sapiens nie wydają się czynnikiem decydującym przy wyginięciu jednego a przetrwaniu drugiego gatunku ludzkiego.
254. Zróżnicowanie płci ludzi i zwierząt w grobach kultury amfor kulistych na ziemiach polskich prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
Zwierzęta były ważnym elementem nie tylko gospodarki ludności pradziejowych, ale również sfery wierzeniowej oraz symbolicznej. Widać to na przykładzie KAK, w której ich rola wychodziła daleko poza składnik pożywienia, o czym świadczą liczne i bardzo charakterystyczne dla tej kultury pochówki zwierząt. Celem pracy jest przedstawienie gatunków zwierząt składanych w grobach, a przede wszystkim ich zróżnicowania pod względem płci. Charakterystyczny obrządek pogrzebowy KAK sprawiał, że groby zwierzęce często były powiązane z ludzkimi i dlatego przedstawiona zostanie także płeć tych ludzi. Na podstawie zebranych danych podjęto zagadnienie, czy płeć grzebanych zwierząt była kryterium branym pod uwagę przez społeczności KAK przy doborze osobnika, a jeżeli tak to, która była preferowana. Zostanie także podjęta próba obserwacji ewentualnej korelacji płci zwierząt i ludzi złożonych w grobach. Zakres terytorialny i czasowy pracy obejmuje znaleziska KAK z ziem polskich. W wyniku przeprowadzonych obserwacji zauważyć można, że najważniejsze było bydło, które było gatunkiem najczęściej składanym w grobach. Wśród osobników wyróżniają się samice, które najprawdopodobniej były preferowane przez ludność KAK, ale w niektórych przypadkach można zauważyć równie ważną rolę samców. W wypadku pozostałych gatunków, czyli świń, kóz i owiec oraz psów nie udało się ustalić płci reprezentatywnej statystycznie liczby osobników. Można jednak zauważyć, że pomimo ich marginalnej roli musiały one pełnić konkretne role w rytuale KAK. W pracy wykazano, że nie można stwierdzić wyraźnej korelacji pomiędzy płcią grzebanych zwierząt i ludzi. Należy jednak zwrócić uwagę, że także i w tym przypadku płeć wielu osobników pozostała nieustalona. Pochowanie wraz z nimi, bądź tuż obok nich zwierząt otaczanych czcią należy raczej interpretować, jako wyróżnienie wynikające z ich wysokiego statusu społecznego za życia oraz jako wyrazu szacunku. W niektórych przypadkach można jednak stwierdzić, że zarówno ludzie jak i zwierzęta mogły być celowo zabijane w celu złożenia ofiary.
255. Skarb wczesnośredniowieczny z nieznanej miejscowości w okolicy Kruszwicy prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
Pierwsze wzmianki dotyczące skarbu z nieznanej miejscowości z okolic Kruszwicy pojawiły się 17 X 2012 roku. Odkrycia dokonano podczas orki, a rozwłóczone po polu monety były następnie zbierane w kolejnych miesiącach. Anonimowy informator zdecydował się udostępnić, do analiz numizmatycznych, wykonane przez siebie fotografie monet, które przesyłał w partiach. Ostatnia część zdjęć została przesłana drogą mailową po wakacjach w 2013 roku. Łącznie polskim badaczom zostało udostępnionych 117 fotografii monet wczesnośredniowiecznych oraz trzech zabytków innego typu. Nie ma jednak pewności, że odnaleziono wszystkie elementy skarbu, brak jest także wielu informacji dotyczących miejsca oraz sposobu zdeponowania znaleziska. Brakuje również danych metrologicznych monet. Przeprowadzone analizy opierały się przede wszystkim na nieprofesjonalnych fotografiach o różnej, na ogół nie najlepszej jakości. Skarb został datowany na 2. połowę XI wieku. Składa się w znacznej mierze z monet pochodzenia niemieckiego - głównie z mennic saskich. Drugą grupę stanowią emisje anglosaskie i ich naśladownictwa (10 sztuk). Oprócz nich wyróżniono również dwie węgierskie monety Stefana I, dwa polskie denary Bolesława Chrobrego oraz jeden czeski – Bolesława II. Kilka monet, ze względu na złą jakość fotografii oraz słabe odbicie stempla, pozostało bez rozpoznania. Znalezisko z okolic Kruszwicy nie jest wyjątkowe na tle innych depozytów z XI-wiecznych Kujaw. Nie wyróżnia się on ani składem, ani wielkością. Srebro orientalne zostało tu zdominowane kruszcem pochodzącym z zachodu. Widoczny jest znaczny udział denarów krzyżowych oraz innych monet niemieckich, głównie saskich, co świadczy o intensywnych kontaktach handlowych z tamtym rejonem.
256. Srebrny skarb monet i ozdób z grodziska w Grzybowe ,pow.wrześniewski prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca traktuje o srebrnym skarbie monet i ozdób wydobytym na grodzisku w Grzybowie, pow. wrzesiński. Skarb pochodzi z końca X w. i składa się z ozdób o proweniencji słowiańskiej oraz monet arabskich. Praca polega na opracowaniu poszczególnych elementów skarbu oraz poddanie ich wnikliwej analizie.
257. Siedemnastowieczny skarb monet z Osieczowa, pow. bolesławiecki prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca omawia skarb 488 monet odkryty w lipcu 1996 roku we wsi Osieczów niedaleko Bolesławca. Odkrycia dokonano przypadkowo, podczas budowy domu. Wszystkie znalezione monety przekazano do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Po przeanalizowaniu okazało się, że depozyt został ukryty po 1663 roku. W skład skarbu wchodzą monety polskie, śląskie, czeskie, austriackie, niemieckie (z dużą grupą monet saskich – 179 egzemplarzy), niderlandzkie i inne. Są to wyłącznie srebrne monety różnych nominałów: od greszli po talary. Poza pełnym katalogiem, spełniającym standardy numizmatyczne, w tekście omówiono wybrane grupy monet w kontekście zmian ordynacji monetarnych, dotyczących tych monet. W pracy dokonano także porównania skarbu z Osieczowa z innymi skarbami datowanymi na III. ćwierć XVII wieku a pochodzącymi z terenu Śląska. Opisano również dzieje Bolesławca i najbliższej okolicy w XVII wieku, by spróbować zrekonstruować okoliczności ukrycia depozytu.
258. Problem identyfikacji wież mieszklanych w miastach Europy Środkowowschodniej w XIII wieku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca porusza problem identyfikacji wież mieszkalnych w miastach Europy Środkowowschodniej w XIII wieku. We wstępie przedstawiono trudności w procesie wyselekcjonowania obiektów oraz terminologii używanej do opisania tych konstrukcji. Następnie ukazany zostaje rozwój poglądów na temat genezy wież miejskich w Europie od lat 40. XX wieku do początku XXI wieku. W kolejnych rozdziałach analizowana jest lokalizacja wież w miastach, wraz z krótką charakterystyką procesu lokacji poszczególnych ośrodków miejskich oraz umieszczenie badanych obiektów na działce mieszczańskiej i ich relacji do innych elementów zabudowy. Tutaj także zostaje poruszona definicja działki mieszczańskiej i jej rozmiary w miastach Europy Środkowej. Problem funkcji, jaką pełniły badane obiekty rozpatrywany jest w trzech kategoriach: gospodarczej, obronnej i reprezentacyjnej. Dodatkowo omówiona zostaje technika w jakiej zostały wzniesione obiekty oraz forma architektoniczna, wraz z próbą ich rekonstrukcji na podstawie badań archeologiczno-architektonicznych oraz materiału ikonograficznego.
259. Ślusarstwo wrocławskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Praca ta traktuje o wąskiej grupie wytworów ślusarskich służących do zamykania pomieszczeń jak i mniejszych przedmiotów, które odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych na terenie średniowiecznego i nowożytnego Wrocławia. Przy pomocy materiałów pochodzących z wrocławskich badań archeologicznych, źródeł i opracowań historycznych, oraz publikacji etnograficznych autor ukazuje obraz wrocławskiego ślusarstwa, rekonstruuje jego warsztat pracy, a także opracowuje wybór zabytków ślusarskich.
260. Przemiany lokalizacji cmentarzy w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych w Europie Środkowowsochodniej prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
261. Urządzenia targowe miast Śląska i małopolski w średnuiowieczu w świetle źródeł archeologicznych prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
Celem pracy jest zebranie wszystkich dostępnych informacji na temat urządzeń targowych w miastach Śląska i Małopolski w średniowieczu, porównanie ich ze sobą oraz uwypuklenie wszelkich różnic występujących pomiędzy nimi, jak i podobieństw, które je łączą. Umożliwi to dokładna analiza źródeł pisanych i zachowanych pozostałości przebadanych metodą archeologiczną.Tematyka poniższej pracy nie pozwala na ustalenie uniwersalnych ram chronologicznych w odniesieniu do wszystkich omawianych ośrodków na raz z powodu braku dokładnych najwcześniejszych źródeł pisanych i archeologicznych dla części z nich, rozbieżności w latach ich powstawania i funkcjonowania oraz z powodu wewnętrznego podziału pracy na urządzenia śląskie i małopolskie. Z tego powodu za daty początkowe uznaję moment pojawienia się pierwszych informacji na temat urządzeń targowych uchwytnych dzisiaj w źródłach pisanych lub archeologicznych. Najczęściej są to akty lokacji miast, w których zwykle opisywano stan zagospodarowania faktycznego ośrodka przed lokacją. W dokumentach tych nierzadko możemy doszukać się wzmianek o istniejących już urządzeniach, których lokalizacja i ilość zostały uregulowane przez akt. Najstarszą lokacją na Śląsku był akt dla miasta Złotoryja w 1211 roku wydany przez Henryka Brodatego i tą też datę uznaję za początkową dla omawiania urządzeń na Śląsku. W przypadku Małopolski najstarszą potwierdzoną lokację przeprowadzono za rządów Leszka Białego, który w 1243 roku po raz pierwszy zakłada Sandomierz. Za górną datę graniczną dla obydwu regionów uznaję przełom XV i XVI wieku kiedy to na Śląsk i do Małopolski docierają pierwsze świadome renesansowe prądy myślowe w sztuce i architekturze. Podsumowując, za ramy czasowe można uznać okres od 1. połowy wieku XIII do pierwszego dziesięciolecia wieku XVI. Należy jednak pamiętać, że przejście pomiędzy średniowieczem a renesansem nie nastąpiło z dnia na dzień, lecz było procesem długotrwałym i niewyraźnym chronologicznie, który rozpoczął się jeszcze przed pierwszymi latami XVI wieku a zakończył długo po nich, co widać zwłaszcza w tradycji budowlanej, w której pewne wzorce i tendencje zanikły już wcześniej, a niektóre funkcjonowały jeszcze długo później. Zakres terytorialny pracy obejmuje rynki i place pomocnicze średniowiecznych miast Śląska i Małopolski, w których, w omawianym w pracy czasie, funkcjonowały wszystkie istotne dla pracy urządzenia targowe. Rozdział syntetyczny stanowi zasadniczą część pracy i zarazem jej najważniejszy człon. To w nim umieszczone zostały wszelkie spostrzeżenia oraz analizy metryczne, materiałowe, funkcjonalne oraz chronologiczne wraz z ich opisami. W nim także można doszukać się ogólnego spojrzenia na tradycje budowlane oraz regulacje prawne handlu. Rozdział ten zawiera także dane dotyczące ilości przekupniów i rzemieślników w omawianych ośrodkach oraz liczbę i rodzaj gałęzi rzemiosł, w nich obecnych, w danym roku. Podsumowanie stanowi wybór najważniejszych informacji w formie maksymalnie klarownego
262. Biżuteria w późnośredniowiecznym Wrocławiu prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
263. Forma cmentarzy i uporządkowanie ich przestrzeni.Nekropole wrocławskie od połowy XVI do XIX w. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Cmentarze znane są od czasów prehistorycznych. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jaki stosunek do śmierci i zmarłego mieli ludzie historyczni. Pochówki w różnych okresach czasu różniły się od siebie. Często zależało to od przyjętej tradycji, wiary i warunków politycznych. Średniowieczne cmentarze były lokowane w mieście w pobliżu miejsc sakralnych. Można uznać, że wtedy istniał pierwotny układ cmentarza i reguła rozplanowania nagrobków. Jednak organizacja nekropoli zmieniała się. Najważniejsza modyfikacja miała miejsce pod koniec XVIII w., kiedy to cmentarze wyprowadzono poza mury miast. Organizacja niektórych nekropoli uległa wtedy zmianie. Praca jest próbą opisania i porównania późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych cmentarzy z terenów Wrocławia. Ramy chronologiczne obejmują okres od połowy XVI w. do XIX w. W 1. poł. XVI w. we Wrocławiu pojawił się protestantyzm i już w 1541 r. założono pierwszy miejski protestancki cmentarz poza murami miasta (M. Wojcieszak 2012, s. 7). Wydarzenie to rozpocznie zakres czasowy tej pracy. Natomiast zakończy go ostatni rok likwidacji murów i bram miejskich we Wrocławiu, czyli 1838 r. Celem pracy jest opisanie formy cmentarzy i uporządkowania ich przestrzeni. Porównanie i opisanie jak zmieniały się te nekropolie w przyjętych ramach czasowych. Istnieje możliwość dostrzeżenia różnic i podobieństw pomiędzy cmentarzami znajdującymi się w podobnej lokalizacji, czy pochodzących z tego samego okresu czasu. Dzięki temu można też poznać dawną kulturę i obyczaje ludzi. Dopiero od niedawna archeolodzy interesują tymi okresami. Część cmentarzy jest nadal użytkowana, co również ma wpływ na to, że nie są tam prowadzone badania. Ewentualnie przy wykonaniu prac konserwatorskich są badane nekropole. Niniejsza praca dzieli się na dwa rozdziały. We wstępie przybliżono pokrótce problematykę, która będzie poruszana w całej pracy. Rozdział pierwszy definiuje – czym jest cmentarz. Przedstawia rys historyczny dotyczący nekropoli. Opisuje jaka była forma, funkcja i wygląd cmentarzy oraz jak zmieniała się ich lokalizacja. Rozdział drugi to opis cmentarzy wrocławskich, które już istniały lub powstały od połowy XVI w. do XIX w. z zachowaniem podziału na cmentarze ewangelickie, chrześcijańskie, żydowskie i komunalne z terenów Wrocławia. Zakończenie to porównanie wcześniej opisanych cmentarzy i podsumowanie całej pracy.
264. Domy mieszkalne na zamkach Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w XIII-XV w. prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia obiekty mieszkalne na zamkach księstwa Świdnicko-Jaworskiego w XIII-XV wieku. Opisuje przemiany w budownictwie domów mieszkalnych, ich konstrukcje, między innymi schody i piwnice i komfort zamieszkiwania, do którego zaliczono piece ogrzewające całą budowlę, cysterny. Podjęta jest także próba wyjaśnienia wybranych problemów badawczych, takich jak: termin dwór wieżowy pojawiający się w literaturze i opisujący niektóre wieże mieszkalne, a także interpretacja pozostałości po warowniach. Praca uzupełniona jest katalogiem ze zbiorem wszystkich budowli, o których jest mowa w tekście i dodatkowo zdjęciami wybranych obiektów lub ich elementami przedstawiającymi poszczególne zagadnienia.
265. Kaplice na zamkach średniowiecznego Śląska prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem „Kaplice zamkowe średniowiecznego Śląska” składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, bibliografii, spisu ilustracji i katalogu kaplic. We wstępie opisany jest cel pracy oraz uzasadnienie podjęcia tematu. Rozdział pierwszy dotyczy kaplic zamku wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem kaplicy romańskiej i kaplicy gotyckiej pod wezwaniem św. Marcina. W rozdziale drugim opisana jest kaplica z romańskiego zamku w Legnicy. Rozdział trzeci poświęcony jest gotyckiej kaplicy stanowiącej pozostałość po zamku w Lubinie, natomiast rozdział czwarty skupia się na uchodzącej za najpiękniejszą z zachowanych kaplic zamkowych Śląska, kaplicy raciborskiej. W rozdziale piątym opisany jest nietypowy gotycki wykusz na zamku Chojnik, zaś rozdział szósty dotyczy pozostałości kaplicy z zamku Wleń. W rozdziale siódmym zawarte jest podsumowanie i zarazem zakończenie merytoryczne pracy.
266. Pozostałości fortyfikacji polowych z czasów wojen śląskich i wojny o sukcesję bawarską pod Kamienną Górą prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca opisuje system fortyfikacji polowej znajdujący się pod Kamienną Górą w województwie dolnośląskim. Opisane w nim szańce są pozostałością pruskiego systemu umocnień polowych górskich z okresu wojen śląskich i wojny o sukcesję bawarską, zachodzi także przypuszczenie, że cześć z obiektów może pochodzić z roku 1790, kiedy szykowano się do nowej wojny prusko-austriackiej, która została zażegnana. Autor zlokalizował i opisał 16 stanowisk archeologicznych. Kolejne 10 zostało odkrytych już po badaniach powierzchniowych przeprowadzonych przez autora w roku 2014.
267. Broń palna w średniowieczu i w początkach nowożytności prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka na temat uzbrojenia czarno prochowego na Śląsku, w początkach jej powstania do wczesnych lat nowożytnych. W pracy opisane są typy uzbrojenia oraz amunicji wykorzystywanej w danym okresie, oraz krótka rozprawa na temat produkcji dział.
268. Budownictwo na osadach kultury przeworskiej w dorzeczu Prosny. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca skupia się na budownictwie kultury przeworskiej na osadach w dorzeczu rzeki Prosny. Omówiono obiekty odkryte podczas wielosezonowych prac w Piwonicach, gdzie przebadano około 1/10 przypuszczalnej powierzchni osady, oraz znaleziska z całościowo przebadanego stanowiska w Zadowicach, na którym badania prowadzono pod koniec XX wieku. Analizie poddano obiekty zakwalifikowane jako pozostałości konstrukcyjne, omawiając ich ilość w poszczególnych fazach funkcjonowania osad, wielkość, potencjalną funkcję i położenie w terenie.
269. Architektura monumentalna kultury Moche prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem Architektura monumentalna kultury Moche, składa się: ze spisu treści, wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania, spisu rycin oraz bibliografii.We wstępie zostały zawarte ogólne informacje dotyczące architektury oraz podziękowania dla osób mających wpływ na proces powstawania pracy. W rozdziale pierwszym, autorka opisuje zagadnienie chronologii, przedstawia najpowszechniejszy system periodyzacji oraz ramy czasowe Moche, określane od wczesnego okresu przejściowego do początków horyzontu środkowego. Opisuje również genezę powstania kultury Moche. Rozdział drugi dotyczy geografii regionu. Zawarte w nim informacje dokładnie obrazują warunki klimatyczne, środowiskowe oraz wpływy pogodowe na północnym wybrzeżu Peru, czyli obszarze na którym skupia się cała praca. W rozdziale trzecim została zaprezentowana historia badań na północnym wybrzeżu Peru. Autorka przedstawia najważniejszych badaczy biorących udział w odkrywaniu pozostałości ludu Mochica. Rozdział czwarty zatytułowany Architektura monumentalan wprowadza w ogólne informacje dotyczące budownictwa Moche, a także jest podzielony na sześć podrozdziałów. Każdy z nich dotyczy jednego obiektu monumentalnego. Autorka wybrała sześć najpopularniejszych dla kultury Moche, przedstawiła podstawowe informacje, ich funkcje i znaczenie. Na zakończenie wszystkie informacje dotyczące kultury Moche zostały przez autorkę pracy podsumowane.
270. Kontekst kulturowy i interpretacja materiałów z sektora 2 Centro Administrativo-Residencial w Churajón; Departament Arequipa, płd. Peru prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Zaprezentowana dysertacja dotyczy epoki prekolumbijskiej na obszarze Andów Centralnych (tzw. Starożytne Peru). Natomiast jej obiektem zainteresowania jest kultura churajón, będąca spadkobiercą cywilizacji Tiahuanaco i rozwijająca się w najbardziej południowej części peruwiańskiej strefy wybrzeża określanej mianem Costa Extremo Sur. W pracy zostały przedstawione wyniki analiz dotychczas nie opracowanych materiałów archeologicznych, pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych, realizowanych w latach 1994 – 1996 przez międzynarodowy projekt badawczy, na terenie sektora 2 Centro Administrativo-Residencjal w Churajón - obszaru należącego do prawobrzeżnego zlewiska rzeki Tambo. W wyniku przeprowadzonych analiz udało się określić pozycję chronologiczną i przynależność kulturową zarejestrowanych na tym terenie kontekstów sepulkralnych i nawarstwień stratygraficznych. Badania te pozwoliły stwierdzić, że na terenie sektora 2 występują pozostałości związane z okresem formatywnym (1000 p.n.e. – 600 n.e.). Jednakże większość zarejestrowanego materiału pochodzi z tzw. późnego okresu przejściowego (1000 – 1450 n.e.) i wiąże się z kulturą churajón. Stwierdzono też kontynuację osadnictwa na tym obszarze w okresie panowania Inków, jak i też w początkowej fazie epoki kolonialnej określanej mianem periodo de transición.