wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Rysunki architektoniczne i szkice architektury gotyckiej a realizacje neogotyckie na Śląsku dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
2. Doświadczanie szczęścia w narracjach rodziców dzieci z niepełnosprawnością dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej było "Doświadczanie szczęścia w narracjach rodziców dzieci z niepełnosprawnością". Wybór tematu został podyktowany brakiem wystarczającej ilości badań i literatury z zakresu problematyki szczęścia w kontekście rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz indywidualnymi zainteresowaniami autorki-poznanie licznych teorii szczęścia, próba zrozumienia wieloznaczności pojęcia szczęścia jak również niepełnosprawności. Jako grupa badawcza zostali wybrani rodzice dzieci z autyzmem oraz z Zespołem Downa. Było to spowodowane głównie charakterem mojej pracy-nauczyciel (praca z uczniami z autyzmem) oraz dostępnością do grup badawczych. Głównym celem moich badań było głębsze poznanie i zrozumienie jak rodzice dzieci z niepełnosprawnością definiują szczęście, jak bardzo poczucie sensu, zaangażowanie, pozytywne emocje, osiągnięcia oraz relacje z innymi ludźmi budują u nich poczucie szczęścia. Moja praca składała się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. "Szczęście-uniwersalne dążenie człowieka w kontekście filozoficznym, religijnym i psychologicznym" omówione zostały sposoby definiowania szczęścia. Rozdział drugi pt. "Niepełnosprawne dziecko w rodzinie" zawiera charakterystykę problemu niepełnosprawności, w której zostały przedstawione sposoby definiowania niepełnosprawności, postrzeganie niepełnosprawności przez społeczeństwo. Rozdział ten omawia także autyzm i Zespół Downa jako specyficzne rodzaje niepełnosprawności, skutki niepełnosprawności o charakterze społecznym i psychologicznym oraz formy wsparcia i pomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Rozdział trzeci pt. "Metodologia badań własnych" prezentuje obraną orientację badawczą, wybraną metodę, techniki i narzędzia badań. Przedstawia także główny problem badawczy pracy wraz z problemami szczegółowymi oraz charakterystykę grupy badawczej. Czwarty rozdział pt. "Doświadczanie szczęścia przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością-analiza wyników badań własnych" zawiera analizę wyników przeprowadzonych badań.
3. Szkoła powszechna i wychowanie w II Rzeczypospolitej w literaturze pamiętnikarsko-wspomnieniowej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Szkoła powszechna w dwudziestoleciu międzywojennym jest dla mnie interesującym tematem, dlatego wybrałam go do swojej pracy dyplomowej. Mam nadzieje, że moja praca, chociaż w małym stopniu, przyczyni się do przybliżenia interesujących i niełatwych czasów dotyczących międzywojennego szkolnictwa powszechnego. Rozdział I zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć i krytyczną analizę literatury przedmiotu, którą użyłam w celu napisania części teoretycznej pracy. Rozdział II jest wprowadzeniem w problematykę badawczą. Przedstawia kształtowanie się szkolnictwa polskiego po odzyskaniu niepodległości i funkcjonowanie szkoły powszechnej w II Rzeczypospolitej, prezentuje ówczesne ideały wychowawcze oraz omawia literaturę pamiętnikarsko-wspomnieniową jako jedno ze źródeł historycznych. W rozdziale III koncentruję się na metodologii badań własnych. Określony został cel i przedmiot badań, strategia badawcza, sformułowano problemy badawcze oraz metodę i technikę badań. Ostatni rozdział pracy składa się z czterech podrozdziałów. Zawiera on analizę badań własnych oraz opisuje początki szkoły powszechnej w II RP, obraz ówczesnego nauczyciela oraz realizację wychowania narodowego i państwowego w literaturze pamiętnikarsko-wspomnieniowej. Pracę kończą wnioski oraz bibliografia.
4. Wychowanie i formy pracy dydaktycznej w edukacji przedszkolnej na przykładzie Przedszkola Niepublicznego " Źródło Montessori" w Ślęzie dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Części teoretycznej w niniejszej pracy opisuje w jaki sposób kształtowała się edukacja dzieci w wieku przedszkolnym oraz przedstawia koncepcje i zasady wychowania na przestrzeni XIX i XX wieku w Europie. Następnie analizuje proces rozwoju psychospołecznego dziecka we wczesnym dzieciństwie. Ich potrzeby i sposób funkcjonowania. Szczególnie zainteresowanie skupiłam na metodzie wychowania, którą opracowała doktor Maria Montessori. W pedagogice tej stawiała na wszechstronny rozwój dziecka, wspierając spontaniczność i twórczość. Celem sławnej Pani pedagog było wspieranie rozwoju indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru. Przedstawiałam role i zadania nauczyciela pracującego w placówce opartej na wyżej wymienionej metodzie. Części badawczej zajęłam się placówką "Źródło Montessori" w Ślęzie, poprzez obranie odpowiedniej strategii, metod, celu sformułowałam problem główny i problemy szczegółowe w formie pytań, które brzmią : problem główny: 1. Jakie jest wychowanie i formy pracy dydaktycznej w Przedszkolu Niepublicznym „Źródło Montessori” w Ślęzie. problemy szczegółowe: 1. W jaki sposób funkcjonuje placówka ? 2. Jak rozmieszczone są sale w placówce Źródło Montessori? 3. W jaki sposób wyposażone są sale? 4. Jakie jest przygotowanie kadry do pracy w metodzie Montessori? 5. Z jakimi problemami borykają się nauczyciele pracujący w placówce Montessori? 6. Jakie są opinie nauczycieli przedszkola na temat wykonywanej pracy? 7. Jaka jest wiedza i oczekiwania rodziców na temat stosowanych metod w „Źródle Montessori”? 9. Co skłoniło rodziców do wyboru placówki Montessori? Dobrałam odpowiednie narzędzia tj. ankieta, wywiad, analiza dokumentów, które pozwoliły mi zdobyć informacje na temat badanej placówki i odpowiedzieć na pytania badawcze.
5. Funkcjonowanie osób starszych w środowisku wiejskim dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Praca ma na celu poznanie funkcjonowania osób starszych w środowisku wiejskim. Głównym zamysłem niniejszej pracy było przedstawienie ich sytuacji z wyodrębnieniem największych problemów i potrzeb. Poruszyłam najistotniejsze kwestie dotyczące życia badanych seniorów, są nimi: relacje z rodziną, kondycja fizyczna i psychiczna, funkcjonowanie w sferze społecznej, postrzeganie własnej starości, opinie na temat ich postrzegania przez społeczeństwo i społeczność lokalną oraz formy wsparcia i aktywizacji dostępne w środowisku lokalnym. Uzyskane informacje pozwalają stwierdzić , że na terenach wiejskich mimo wielu zmian społeczno - gospodarczych, polska starość jest osadzona w braku wsparcia ze strony rodziny, złej sytuacji materialnej, niezadowalającej sytuacji zdrowotnej, samotności, braku wsparcia społecznego i niewystarczającej inicjatywy podejmowanej na poziomie lokalnym i samorządowym. Przeprowadzając badania w celu napisania pracy magisterskiej, chciałam przede wszystkim poznać bliżej tę grupę społeczną, a zdobyte informacje wykorzystać, aby w codziennych działaniach mieć możliwość zapewnienia im godniejszych warunków życia i stworzenia nowych form pomocowych, ze względu na charakter wykonywanej pracy zawodowej jako pracownik socjalny.
6. Bliskie relacje interpersonalne .Warsztaty komunikacyjne dla młodych małżeństw dr Katarzyna Kokot Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem pracy są bliskie relacje interpersonalne. Praca składa się czterech rozdziałów teoretycznych i projektu szkolenia. Pierwszy rozdział poświęcony jest komunikacji. Są w nim umieszczone informacje na temat rodzajów komunikacji, trudności w komunikowaniu się oraz znaczenie komunikacji w związku. Kolejny rozdział opisuje bliskich relacjach w życiu człowieka. Zawiera informacja na temat rodzajów relacji i przedstawia zasady ich trwałości. W trzecim rozdziale przedstawiono koncepcje związku. Pierwszy podrozdział opisuje trójskładnikową teorię miłości, drugi rodzaje miłości, a kolejny etapy związku. Czwarty rozdział poświęcony jest wybrany zagadnieniom metodyki projektowania i prowadzenia szkoleń. Zawiera definicje szkolenia oraz przyczyny jego zapotrzebowania, rodzaje szkoleń i etapy cyklu szkoleniowego. Przedstawia także projektowanie szkolenia, jego cele oraz cykl uczenia się według Dawida Kolba. W rozdziale piątym został zawarty projekt szkolenia na temat komunikacji w związku i jej barier.
7. Wykorzystanie dogoterapii jako formy wspomagajacej dla dzieci z utrudnieniami w rozwoju dr Katarzyna Kokot Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy jest dogoterapia jako forma terapii wspomagającej dla dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Psy towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, emanując radością . Czworonogi stanowią nierozłączną część relaksu człowieka. Są zarówno kompanem podczas zabaw jak i terapeutą w czasie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Doskonale usprawniają motorykę małą jak i dużą. Terapię z udziałem psa można definiować jako metodę wspomagania rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, emocjonalną oraz społeczną. Celem pracy jest przedstawienie form terapii z udziałem zwierząt, głównie skupiając się na dogoterapii – terapii z udziałem psa. Moja praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowane są pojęcia powiązane z dogoterapią tkj. zooterapia, hipoterapia, felinoterapią. Zdefiniowano także pojęcie dogoterapii oraz jej cele. W drugim rozdziale omówione są cechy warunkujące psa do pracy jako terapeuty dziecięcego. Zostało opisane szkolenie na psiego terapeutę. Wyodrębniono rasy psów stosowanych w terapii. W trzecim rozdziale nakreślono metody pracy w zakresie dogoterapii. Ponadto czwarty rozdział został poświęcony charakterystyce dzieci z niepełnosprawnością psychomotoryczną. W ostatnim rozdziale omawiane są definicję szkolenia, rodzaje szkoleń, Cykl Kolba oraz szkolenie dla przyszłych nauczycieli w zakresie dogoterapii.
8. Inteligencja społeczna wychowanków domów dziecka dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca ma charakter badawczy. Badania wykonano metodą sondażu w celowo dobranych grupach. Analizy statystyczne polegały na porównaniu poziomu inteligencji społecznej oraz cech z nią powiązanych w dwóch próbach: młodzieży z doświadczeniem pobytu w placówce opiekuńczej (55 osób) oraz młodzieży bez tego rodzaju doświadczeń (38 osób). Badania pomiędzy grupami wykazały różnice istotnie statystycznie, do których należą: pozytywna koncepcja własnej osoby, samokontrola, resilience, wspólne doświadczenie z innymi, samokrytyka, poczucie izolacji, nadidentyfikacja, ekstrawersja, ugodowość, otwartość na doświadczenia, fantazja empatyczna, przyjmowanie perspektywy, empatyczna troska, empatia.
9. Mieszczanie lubelscy w świetle własnych testamentów z I poł. XVIIw. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Praca opisuje mieszczan lubelskich z perspektywy ich własnych testamentów. W pracy poruszono tematykę historii Lublina w I poł. XVII w., codzienne problemy mieszczan lubelskich, testamentu jako źródła do badań historycznych, a obrazu mieszczan na podstawie ich testamentów, a także pozostałości po mieszczanach z testamentów w obecnej przestrzeni miejskiej.
10. Wielokulturowe stanowisko Quillocona (dystrykt Chiguata) w kontekście rozwoju społeczności prekolumbijskich peruwiańskiego Extremo Sur prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Podstawowym problemem badawczym niniejszej pracy dyplomowej jest zdefiniowanie pod względem czasowym i kulturowym, materiału ceramicznego pochodzącego z częściowo zdewastowanego stanowiska Quillocona 1, znajdującego się na północno-zachodnim skraju eponimicznej miejscowości Quillocona, w dystrykcie Chiguata, w południowym Peru, a także ukazanie go na tle sekwencji rozwojowej społeczności peruwiańskiego Extremum Sur w okresie horyzontu środkowego (600–1100 n.e) oraz późnego okresu przejściowego (1100–1440 n.e.). Pods
11. Wizerunek Niemiec i Niemca w osiemnastowiecznych relacjach podróżniczych. dr hab. Filip Wolański prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
W swojej pracy przedstawiam obraz Niemca z jakim stykali się polscy podróżnicy przed wyruszeniem poza granice Rzeczpospolitej (m. in. tworzenie się stereotypów), oraz ewolucję w postrzeganiu zachodniego sąsiada po bezpośrednim zetknięciu się z nim. Badam dlaczego w taki, a nie inny sposób dochodzi do interpretacji konkretnych zjawisk, oraz co ma wpływ na postrzeganie Niemca, w tym m. in. nauka szkolna oraz zetknięcie się z rzeczywistością jaka istnieje w Cesarstwie i jej wpływ na odbiór mieszkańców. W ramach pracy metodologicznej zwracam uwagę na zjawisko kreowania się pojęcia narodu oraz grupy etnicznej w kontekście ludności niemieckiej i koncepcji Volk. Innym istotnym aspektem poruszanym w mojej pracy jest podejście na linii swój - obcy pomiędzy Polakami, a przedstawicielami odmiennych kultur, w tym przypadku niemieckiej.
12. Różnice indywidualne w stosunku do śmierci między młodymi dorosłymi a ludźmi starymi dr Bogna Bartosz
Tematyka pracy dotyka tego, w jaki sposób ludzie myślą o śmierci i jakie różnice w tej materii występują między młodymi dorosłymi a ludźmi starymi. Badanie przeprowadzone zostało w paradygmacie jakościowym, poprzez przeprowadzenie wywiadu z sześciorgiem młodych dorosłych i sześciorgiem ludzi starszych z użyciem tego samego zestawu pytań. Następnie zebrane wypowiedzi zostały poddane analizie i porównaniu. W rozdziale pierwszym omówiono podstawy teoretyczne niezbędne do przeprowadzenia badań: historię ludzkiego stosunku do śmierci, obecne miejsce śmierci w świecie i kulturze oraz psychologiczne teorie jej dotyczące, Rozdział drugi opisuje metodologię prowadzenia badań. Postawiono w nim pytania badawcze, przybliżono wykorzystane narzędzia i techniki oraz opisano procedury. Rozdział trzeci zawiera pogłębioną analizę treściową zebranych wypowiedzi, jak również dyskusję z otrzymanymi wynikami oraz podsumowanie. Wyniki badania pokazują, że wiedza płynąca z testów ilościowych nie zawsze znajduje zastosowanie w pracy z konkretną osobą, otwierają też drogę dla dalszych poszukiwań.
13. Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień. Twórczość Dorothei Tanning prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej jest przybliżenie postaci Dorothei Tanning oraz zbadanie jej twórczości. Sztuka tworzona przez artystkę została odkryta po jej śmierci w 2012 roku, a na jej temat powstało do tej pory niewiele publikacji. Artystka związana z Maxem Ernstem czynnie uczestniczyła w działalności grupy surrealistycznej. Jej twórczość wnosi nową perspektywę do badań nad tym nurtem sztuki oraz poszerza perspektywę dotyczącą odbioru surrealizmu w kategoriach feministycznych. Temat pracy "Od realizmu dziecięcych fantazji ku abstrakcji kobiecych uniesień" nawiązuje do transformatywnego charakteru jej dorobku twórczego.
14. Biblioteka publiczna jako instytucja public history dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Współczesna biblioteka publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania zbiorów, przekazywania informacji bibliotecznych oraz promowania literatury i czytelnictwa, podejmuje różnorodne inicjatywy związane z wieloma dziedzinami życia społecznego. Jednym z obszarów obecnych w działalności bibliotek jest popularyzacja historii. Analiza badawcza wykonana na potrzeby niniejszej pracy miała na celu pokazanie różnorodności oferty historycznej tych instytucji. Badaniem objęto dwie wybrane biblioteki publiczne: Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, w okresie dwóch lat 2018–2019. Na podstawie analizy zebranych danych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy bibliotekę publiczną można traktować jako instytucję public history. Dodatkowo w pracy zawarto rozważania teoretyczne związane z tytułowymi instytucjami. Pokrótce przedstawiono rozwój dyscypliny naukowej historii publicznej oraz rys historyczny bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki publicznej.
15. Astrologia w cesarstwie rzymskim w świetle Historia Augusta dr hab. Małgorzata Pawlak Historia - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest przedstawienie problematyki dotyczącej astrologii w świetle biografii znanych jako Historia Augusta. Praca podzielona została na 4 wyodrębnione części. Na początku znajduje się wstęp poświęcony omówieniu Historia Augusta oraz przeglądowi stanu badań nad astrologią. Część główna została podzielona na dwa rozdziały opisujące kolejno; początki astrologii w świecie rzymskim i stosunek starożytnych autorów do astrologii oraz zawarte w kolejnym rozdziale konkretne przypadki zastosowania astrologii zapisane w SHA, z podziałem na zastosowanie ich w konkretnych uszczegółowionych kontekstach, takich jak przepowiednie władzy, małżeństwa, czy śmierci. W rozdziale tym znajduje się również wykaz występowania astrologii w obrębie biografii konkretnych władców. Ostatnią częścią pracy jest podsumowanie zawierające wnioski.
16. Doświadczanie gerotranscendencji: na podstawie analizy narracji osób starszych dr Tomasz Frąckowiak Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy u osób starszych poczucie gerotranscedencji wykazuje związek z poczuciem jakości życia, cel ten zdecydowano się zrealizować z wykorzystaniem dwóch testów psychologicznych: stosunkowo nowego i jeszcze nie dość popularnego wśród polskich psychologów kwestionariusza Gerotranscendencji oraz Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia. Metody te wzbogacono o krótką metryczkę własnego autorstwa, a ich wyniki poddano korelacji Pearsona. Przeprowadzone badania nie wykazały związku pomiędzy poziomem gerotranscedencji a poziomem poczucia jakości życia, jednak wiele spośród uzyskanych wyników udowadnia, że wybrane metody w pewnym stopniu ze sobą korespondują, natrafiono również na zależności, które mimo, że nie były zakładane na etapie tworzenia hipotez okazały się przyjmować wartości korelacji istotne statystycznie, również na poziomie 0,01.
17. Rola Facebooka w życiu studenta prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem, który wybrałam w mojej pracy magisterskiej jest rola Facebooka w życiu studenta. Jak dobrze wiemy Facebook odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę w życiu każdego z nas. Pomaga on w poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu informacji, obserwowaniu rodziny oraz znajomych, ale przede wszystkim pomaga nam kontaktować się z ludźmi na całym świecie. Ja jednak chciałam zbadać jak ważny jest on dla studentów, ponieważ sama nią jestem i Facebook w wielu istotnych momentach mojej edukacji, ale i nie tylko, bardzo mi pomógł. Jest on również największym i najprężniej rozwijającym się portalem społecznościowym na całym świecie. Celem mojej pracy jest sprawdzenie jak wartościowym portalem dla studentów jest Facebook. Rozdział pierwszy zawiera część teoretyczną, w której na początku przedstawiłam charakterystykę Internetu oraz komunikacji internetowej, następnie charakterystykę portali społecznościowych, a na koniec najważniejszą charakterystykę Facebooka. Rozdział drugi to część metodologiczna, która zawiera pojęcie metodologii, opisuje cel i przedmiot moich badań, opisany jest również paradygmat badań społecznych, następnie metoda, technika oraz rodzaj prowadzonych przeze mnie badań. Rozdział trzeci zawiera analizę moich badań, czyli wykresy sporządzone na podstawie wyników ankiet, a pod każdym z nich krótki opis, analiza.
18. Postawy wobec osób starszych i własnej starości w kontekście poczucia umiejscowienia kontroli dr Tomasz Frąckowiak Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Autorka niniejszej pracy przeprowadziła dwa badania. Celem pierwszego badania przeprowadzonego w ramach tej pracy, było zbadanie związku między postawą wobec antycypowanej starości a postawą prezentowaną wobec osób starszych oraz związku obu tych zmiennych z konstruktem poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień. Literatura przedmiotu nie dostarcza danych, czy oraz jaki związek może istnieć między konstruktem poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień a postawami wobec osób starszych oraz postawą wobec własnej antycypowanej starości. W części teoretycznej autorka niniejszej pracy zawarła informacje dotyczące funkcjonowania osób na różnych krańcach kontinuum umiejscowienia kontroli, na których podstawie sformułowała pytania oraz hipotezy badawcze do pierwszego badania. Pierwszym badaniem zostało objętych 105 osób w wieku od 20 do 30 lat, w tym 56 kobiet i 49 mężczyzn. W badaniu 1 wykorzystano kwestionariusz Fraboni of Ageism (FSA) do pomiaru postaw wobec osób starszych, Anxiety about Aging Scale (AAS) służącą do badania postawy wobec antycypowanej starości oraz Skalę I-E J. B. Rottera, mierzącą sposób lokowania kontroli przez jednostkę. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że istnieje związek między postawą wobec antycypowanej starości a postawami wobec osób starszych przejawianych przez osoby młode. Okazało się, że w badanej grupie nie wykazano związku między konstruktem poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień a postawami przejawianymi wobec osób starszych oraz własnej antycypowanej starości. Nie wykazano także istotnych różnic między kobietami a mężczyznami w sposobie postrzegania przyszłej starości i osób starszych. Również doświadczenie wspólnego mieszkania okazało się nie różnicować osób pod względem nastawienia wobec antycypowanej starości oraz postaw wobec seniorów. Celem drugiego badania zawartego w tej pracy było zbadanie związku między poczuciem umiejscowienia kontroli wzmocnień a własną, przeżywaną obecnie starością wśród seniorów. W badaniu wzięło udział 40 osób starszych, w wieku od 60 do 95 lat (M=71,68, SD=9,49), w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. W badaniu 2 wykorzystano skalę Attitude Toward Own Aging (ATOA) oraz kwestionariusz I-E J.B. Rottera. Wyniki badania wykazały, że istnieje związek między poczuciem umiejscowienia kontroli wzmocnień a postawą wobec własnej starości wśród osób starszych. Wykazano także związek oceny własnego stanu zdrowia z nastawieniem wobec przeżywanej starości.
19. Obrzędowość rodzinna w cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej jest :Obrzędowość rodzinna w cyklu '' Na Wysokiej Połoninie " Stanisława Vincenza Celem niniejszej pracy dyplomowej był opis obrzędowości rodzinnej w kulturze huculskiej, przedstawiany przez Stanisława Vincenza w cyklu Na Wysokiej Połoninie, oraz zwrócenie uwagi na cykl, jako na źródło etnograficzne. Pierwszy rozdział przedstawia region, opisuje jego historię i nazwę. Opisana zostaje miejscowa ludność oraz jej język. W pierwszym rozdziale zawarłam również rys biograficzny Stanisława Vincenza. Drugi rozdział pracy przeznaczyłam, na opis obrzędowość związanej z narodzinami. Przedstawione zostają: wydarzenia towarzyszące narodzinom dziecka (chrzest, miejscowe zwyczaje, zapisywanie rewasza), oraz demonologia z nią związaną. W trzecim rozdziale skupiłam się na obrzędowości weselnej. Opisane zostają: wydarzenia, zwyczaje poprzedzające dzień zaślubin( funkcja starosty weselnego, zwyczaj zapraszania gości na wesele, barwienie wianków oraz odświętny strój huculski). W tym rozdziale omawiam również zagadnienia: orszaku weselnego, witania gości oraz przebieg wesela huculskiego. Czwarty rozdział przedstawia opis obrzędowości pogrzebowej i zagadnień z nią związanych. Prócz opisania obrzędowości pogrzebowej, podejmuję tematykę śmierci w czasie pracy, oraz osobliwości i demonologii huculskich związanych ze śmiercią.
20. Strategie adaptacyjne do warunków dużego miasta preferowane przez osoby ze zróżnicowanym poczuciem tożsamości lokalnej dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterka pod tytułem "Strategie adaptacyjne do warunków dużego miasta preferowane przez osoby ze zróżnicowanym poczuciem tożsamości lokalnej" została napisana w celu sprawdzenia istnienia zależności między strategiami adaptacyjnymi wybieranymi przez ludzi przyjezdnych a natężeniem deklarowanej przez nich siły przywiązania do społeczności pochodzenia (tj. poczuciem tożsamości lokalnej). Badania zostały przeprowadzone przy użyciu podejścia ilościowego, metody sondażu diagnostycznego, techniki ankiety oraz narzędzia badawczego: kwestionariusza ankiety. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszych dwóch starano się przybliżyć i opisać temat tożsamości lokalnej, oraz migracji do wielkiego miasta w ujęciu literatury przedmiotu. Rozdział trzeci jest omówieniem zagadnień metodologicznych używanych w tej pracy. Rozdział czwarty poświęcono na przedstawienie i analizę danych pozyskanych w trakcie badań własnych.
21. Efektywność wczesnej diagnozy dziecka autystycznego w opinii nauczycieli, terapeutów i rodziców dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca jest poświęcona zagadnieniu diagnozy dzieci z autyzmem. Została w niej przedstawiona rola wczesnej diagnozy dziecka z autyzmem i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka w przyszłości. Celem pracy było poznanie opinii rodziców, nauczycieli oraz terapeutów na temat efektywności wczesnej diagnozy dziecka z autyzmem. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym pt. „Autyzm w świetle literatury przedmiotu” prezentuję na podstawie literatury przedmiotu między innymi zagadnienia szeroko pojmowanego pojęcia autyzmu i jego rodzajów, przyczyn jego występowania oraz objawów jemu towarzyszących. W rozdziale tym prezentuje także, na podstawie literatury przedmiotu, kwestie dotyczące diagnozy i terapii autyzmu oraz pomocy udzielanej rodzinie dziecka z autyzmem. W rozdziale II pt. „Metodologia badań własnych” przedstawiam zagadnienia z zakresu metodologii badań. Opisuje tam procedurę badań, przedstawiam wybraną metodę badawczą oraz zastosowane narzędzia i techniki. Ostatni rozdział mojej pracy pt. „Efektywność wczesnej diagnozy dziecka autystycznego w opinii nauczycieli, terapeutów i rodziców – analiza badań własnych” jest analizą i interpretacją wywiadów przeprowadzonych przeze mnie w ramach badań. Analiza ta odbywa się w odniesieniu do pytań badawczych zawartych w części metodologicznej.
22. Współczesne macierzyństwo w mediach społecznościowych dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Zagadnienie macierzyństwa można rozpatrywać na wielu płaszczyznach: kulturowej, psychologicznej, ideologicznej, biologicznej oraz indywidualnej. Macierzyństwo to wszelkie doświadczenia, doznania, przeżycia i sytuacje związane z urodzeniem dziecka oraz opieką nad nim. Bycie matką obejmuje nie tylko sam faktu rodzenia dziecka i opiekę nad nim, ale poprzedzający ten fakt okres ciąży oraz czas przed zajściem w ciążę, który stanowi pewne przygotowanie kobiety do jej właściwego macierzyństwa, czyli do ciąży, urodzenia dziecka i opieki nad nim. Kolejnym zagadnieniem, które zostało zawarte w pracy w związku z wybranym przeze mnie tematem były media społecznościowe. W dzisiejszych czasach wielu ludzi korzysta z możliwości, jakie daje im Internet. Wykorzystuje się go do różnych sposobów aktywności: zabawy, komunikacji, pracy, jest również źródłem wiedzy i informacji. mediach społecznościowych potrzebne informacje, poszukując rozwiązania trudnych sytuacji i konfliktów związanych z rolami jakie pełnią w rodzinie. Media społecznościowe, które w definicji Anreasa Marcusa Kaplana umożliwiają tworzenie oraz wymianę treści pomiędzy użytkownikami. Do cech, które charakteryzują media społecznościowe należą: duży zasięg, dostępność, brak opłat, szybka publikacja informacji, szybkość relacji, możliwość budowania dialogu, za ich pośrednictwem można nawiązać współpracę biznesową, dają możliwość wypowiedzenia się na określony temat w postaci słowa pisanego, zdjęć, wideo. Poruszając zagadnienie mediów społecznościowych, skupiłam się głównie na ich użytkownikach, którymi są mamy, stąd temat macierzyństwa, który dla mnie osobiście stał się bardzo ciekawy i bliski, ponieważ rok temu sama zostałam mamą. Ważne jest również to, że mimo tego, że istnieje wiele publikacji na temat macierzyństwa, to nie ma wielu, które próbowałyby analizować wizerunki macierzyństwa w Internecie. W swojej pracy chciałabym również postarać się rozróżnić to, co rzeczywiste od tego, co wyimaginowane i stworzone jedynie na potrzeby świata medialnego, gdyż wiele matek porównuje inne matki do siebie. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo krytyki własnego macierzyństwa, ponieważ może odbiegać od wyidealizowanego świata matek w mediach społecznościowych i stereotypowego obrazu matki. Temat macierzyństwa w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych traktowany jest jako pretekst do nawiązania kontaktów, a czasem nawet zdobywania popularności. Staje się również bardzo rozległym punktem wyjścia do wirtualnego spotkania, doradzenia, przedyskutowania., wymienienia się radami, pomysłami. Biorąc pod uwagę powyższe celem moich badań jest więc opisanie zjawiska macierzyństwa występującego na portalu Instagram. Moja praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. „Macierzyństwo jako najważniejsza rola w życiu kobiety” to próba usystematyzowania wiedzy o macierzyństwie. Zwracam więc uwagę na samo pojęcie macierzyństwa. Opisuję również różne modele macierzyństwa, co zmienia ciąża i macier
23. Współpraca archeologa z organami ścigania dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska zajmuje się tematyką współpracy archeologa z organami ścigania. Jej głównym celem jest ukazanie zarówno możliwości, jak i realnej współpracy archeologa z organami ścigania w Polsce. Praca składa się z czterech części: -próby zdefiniowania kluczowego pojęcia archeologii sądowej, która z założenia towarzyszy postępowaniom prokuratorskim oraz postępowaniom sądowym w toku prowadzonych śledztw oraz dochodzeń w związku z popełnionym przestępstwem, ewentualnie w sytuacji podejrzenia jego popełnienia, wykorzystując przy tym metody badań mające swoje źródło w archeologii, -uczestnictwa archeologa w procesie karnym, -przykładów udziału archeologii sądowej w procesie poszukiwania ofiar zbrodni wojennych (obóz w Żabnie), zbrodni ludobójstwa („Rzeź Wołyńska”) oraz zbrodni komunistycznych (cmentarz Bródnowski), -metodologicznych podstaw i wyników badań własnych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli organów ścigania.
24. Ciemna strona twórczości - metaanaliza dr hab. Maciej Karwowski prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem przeprowadzonej metaanalizy było zbadanie związku pomiędzy składnikami ciemnej triady (narcyzmem, makiawelizmem i psychopatią), a twórczością. W tym celu przeanalizowano 22 badania, w których zmierzono natężenie psychopatii, narcyzmu lub makiawelizmu, sprawdzając ich relację z wynikami uzyskanymi metodami badającymi twórczość. Zmienną różnicującą stanowił sposób pomiaru twórczości, testem zdolności twórczych albo kwestionariuszem samoopisowym. Uzyskane wyniki wykazały brak znaczącego związku pomiędzy twórczością a ciemną triadą w badaniach, gdzie twórczość była mierzona testowo. Badania z zastosowaniem kwestionariuszowych metod badania twórczości w każdym z trzech przypadków wykazały pozytywną i istotną statystycznie korelację. Zatem różnica występuje w zależności od zastosowanego sposobu pomiaru zdolności twórczych.
25. Style i uwarunkowania reakcji na stres przy dzieleniu się własną twórczością na podstawie badań internetowej społeczności DeviantArt dr hab. Maciej Karwowski prof. UWr Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie czy cechy osobowości, style radzenia sobie ze stresem oraz typ motywacji (BIS/BAS) korelują z osiąganiem sukcesu na platformie internetowej DeviantART (na zmienną sukces składały się takie wskaźniki jak: czas użytkowania strony przez innych członków społeczności, liczba opublikowanych prac, liczba obserwatorów, liczba wyświetleń strony oraz czy opublikowana praca kiedykolwiek pojawiła się w kategorii Popular All Time). W badaniu zrealizowanym online wzięło udział 85 artystów z 45 krajów świata. Ponad trzy czwarte z nich (76,5%) stanowili profesjonaliści. W badaniu wykorzystano kwestionariusze IPIP-BFM-20 (Goldberg, 1999), IPIP-BIS/BAS (Donnellan i in., 2006) oraz zmodyfikowaną wersję COPE (Carver i in., 1989; za: Lyne, Roger, 2000). Wyniki pokazały ujemną korelację pomiędzy składnikiem sukcesu – liczbą wyświetleń – a radzeniem sobie ze stresem skoncentrowanym na zadaniu (r = – 0,24, p = 0,03) i ujemną korelację pomiędzy liczbą wyświetleń a skalą BAS – wrażliwością na nagrodę (r = – 0,23, p = 0,03). Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy sukcesem a cechami wielkiej piątki ekstrawersją, neurotycznością, ugodowością, otwartością na doświadczenie czy sumiennością, stylami radzenia sobie ze stresem skoncentrowanymi na emocjach albo unikaniu, motywacją typu BIS oraz pozostałymi skalami BAS – poszukiwaniem doznań i napędem.
26. 272 Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej w bitwie o Kołobrzeg 6 - 18 marca 1945 r. dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
272 Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej i jej wkład w Bitwę o Kołobrzeg wciąż pozostają białą plamą w historii II wojny światowej. Niedawne publikacje, oparte na udostępnionych przez stronę rosyjską archiwaliach rzuciły sporo światła na działania dywizji, lecz nie wyczerpały tematu. 272 Dywizja walczyła o miasto od 7 do 18 marca 1945 r., stopniowo oddając swój pas działania polskim dywizjom. Początkowo toczyła ona ciężkie boje w otwartym i podmokłym terenie na południowym wschodzie miasta nie mogąc uchwycić większego przyczółka w mieście. Dopiero współdziałanie z polskimi dywizjami przyniosło jednostce sukces w postaci zdobycia kilku kluczowych punktów niemieckiej obrony. Po 13 marca dywizja zaczęła wycofywać swoje pułki, by ostatecznie pozostawić pojedynczy batalion w I rzucie, który to brał aktywny udział w końcowych walkach. Praca ma na celu wprowadzenie nowych, nieznanych wątków do historii walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r. Szeroko wykorzystuje ona dokumentacje źródłową udostępnioną przez Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, a także bogatą literaturę polskojęzyczną.
27. Życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne Ukraińców w II Rzeczypospolitej w latach 1926-1935 w świetle gazety "Diło" dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Przedmiotem pracy magisterskiej jest analiza życia Ukraińców w II Rzeczypospolitej w łatach 1926-1935, a zwłaszcza jak się zmieniła polityka władzy wobec Ukraińców oraz analiza sytuacji spoleczno-politycznej, gospodarczej oraz kulturalno-oświatowej wsród Ukraińców po dojściu obozu sanacyjnego do władzy. Celem badania jest próba charakterystyki źycia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego Ukraińców w II Rzeczypospolitej w latach 1926-1935 na podstawie materiałów gazety „Diło”. Początkowa cezura – to maj 1926 roku, t.zw „przewrót majowy” i dojście Józefa Pilsudskiego do władzy. Najważniejszą cechą tego okresu dla Ukraińców stało przyjęcie nowej polityki asymilacji państwowej zamiast asymilacji narodowej wobec mniejszości narodowych oraz polityczna aktywizacja Ukraińców, cezura końcowa to 1935 rok – rok śmierci Józefa Pilsudskiego i zaostrzenia konfliktu w obozie sanacyjnym. Po roku 1935 nastąpiła znacząca ewolucja i zmiany w polityce wobec wobec mniejszości narodowych, zmniejszyła się polityczna aktywność Ukraińców. Praca składa się z siedmiu elementów: wstępu, trzech rozdziałów, w tym czterech podrozdziałów, podsumowania, wykazu skrótów oraz bibliografii. W pierwszej części rozważań przedstawiono historię gazety „Diło”, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tego periodyku. Drugi rozdział zatytułowany „Życie społeczno-polityczne i gospodarcze” został podzielony na dwa podrozdziały: pierwszy analizuje społeczno-polityczną sytuację Ukraińców w II Rzeczpospolitej, drugi zaś skupia się na wspomnianych w tytule aspektach gospodarczych. Ostatni rozdział, „Życie kulturalno-oświatowe”, również podzielono na dwie części, w których odpowiednio, omówiono stan oświaty i kultury w południowo-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej, a następnie przyjrzano się życiu religijnemu na tych terenach.
28. Czy boimy sie starości? Analiza starzenia się i problemów z nim związanych na podstawie badań empirycznych w wybranych miejscach Dolnego Śląska dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia
Praca przybliża pozycję osoby starej w społeczeństwie oraz problemy z jakimi wiąże się okres starzenia się. Analizuje kondycję społeczeństwa i próbuje odpowiedzieć na pytanie czy boimy się starości i jakie są tego przyczyny.
29. WPŁYW WZROKOWEGO ŚLEDZENIA WIELU PORUSZAJĄCYCH SIĘ OBIEKTÓW JEDNOCZEŚNIE NA DZIAŁANIA MOTORYCZNE U PROFESJONALNYCH SPORTOWCÓW I OSÓB NIE UPRAWIAJĄCYCH SPORTU dr Piotr Styrkowiec Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wzrokowego śledzenia wielu poruszających się obiektów jednocześnie na działania motoryczne u profesjonalnych sportowców i osób nieuprawiających sportu. Paradygmat MOT (Multiple Object Tracking) umożliwia badanie sposobu funkcjonowania uwagi wzrokowej oraz innych procesów poznawczych. W przeprowadzonym eksperymencie wzięło udział czterdzieści osób, podzielonych na dwie grupy ze względu na poziom sportowości. Zadaniem uczestników było śledzenie poruszających się po ekranie obiektów - celów oraz ignorowanie pozostałych kółek (dystraktorów). Eksperyment został podzielony na cztery bloki, z różną ilością obiektów poruszających się po ekranie. Przy usłyszeniu komunikatu głosowego w słuchawkach, badani wskazywali odpowiedni obiekt, odpowiadający poleceniu oraz kółku zaznaczonemu na początku próby literą T, oznaczającą cel. Badani zostali poinstruowani o tym, aby trafiać w centralny punkt obiektu. W niniejszej pracy postawiono hipotezę stanowiącą o tym, że osoby uprawiające zawodowo piłkę ręczną, lepiej wykonają zadanie MOT i będą bardziej precyzyjni niż osoby nieuprawiające sportu, co wynika z doświadczenia sportowców, którzy są wyćwiczeni percepcyjnie oraz w działaniach motorycznych na boisku. Sportowcy lepiej radzą sobie przy śledzeniu wielu obiektów jednocześnie niż niesportowcy, którzy nigdy nie uprawiali profesjonalnie żadnej dyscypliny sportowej. Wyniki badań pokazują, że w przypadku trzech badanych czynników: (a) czasu reakcji, (b) poziomu wykonania zadania, (c) błędu precyzji motorycznej, rezultaty potwierdzają hipotezę w wypadku dwóch ostatnich czynników.
30. Wpływ informacji z ciała na ocenę dystansu w wirtualnej rzeczywistości dr Piotr Styrkowiec Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Głównym celem danej pracy było sprawdzenie, czy informacje z pozycji ciała mają wpływ na wielkość szacowanych odległości w wirtualnej rzeczywistości. W pracy omówiono koncepcje dotyczące teorii ucieleśnionego poznania, która twierdzi o związku ciała i procesów poznawczych. Poświęcono uwagę koncepcji Mentalnej Osi Liczbowej MNL, która polega na tym, że na osi umysłowej w zależności od kierunku pisania, od lewej do prawej strony lub odwrotnie rozmieszczone są liczby, przy czym małe liczby rozmieszczone są po lewej stronie, a duże liczby po prawej oraz związanego z koncepcją MNL efektu SNARC (Spatial Numerical Association of Response Codes). Efekt SNARC wskazuje na związek między przestrzenią i umysłowymi reprezentacjami liczb. Badania nad tym efektem pokazują, że ludzie szybciej reagują na małe liczby lewej stroną ich ciała, natomiast na duże liczby prawą stroną ciała. Ciekawym badaniem które posłużyło jako inspiracja dla niniejszych badań, było badanie dotyczące wpływu pozycji ciała na szacowanie odległości w terenie. W tym badaniu uczestnicy skręcali głowę w prawą i lewą stronę i szacowali podane odległości, przy czym przy skręceniu głowy w lewo podawali mniejsze szacunki, a przy skręceniu głowy w prawo większe. W niniejszej pracy postawiono hipotezę, mówiącą o tym, że skręcenie głowy w warunkach wirtualnej rzeczywistości wpłynie na szacowanie odległości. Aby zweryfikować tą hipotezę przeprowadzono eksperyment, w którym badanych, przy założeniu okularów VR Oculus, było proszono o skręceniu głowy w lewą i prawą stronę i szacowaniu odległości dla tych kierunków. Wyniki badania wskazują, że przy skręceniu głowy w lewo, uśrednione szacunki odległości podawane przez badanych okazały się istotnie statystycznie mniejsze niż uśrednione szacunki odległości podawane przy skręceniu głowy w prawo, co jest zgodnie z postawiona hipotezą.