Profil absolwenta | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Dlaczego muzykologia? Profil absolwenta


Folder promocyjny

Absolwent stacjonarnych, zawodowych studiów licencjackich w zakresie muzykologii otrzyma ogólną orientację w trzech głównych działach współczesnej muzykologii: systematycznym, kulturologicznym i historycznym. Te trzy główne działy dyscypliny uznaje się za konstytutywne we współczesnych systematyzacjach wiedzy o muzyce. Otrzymana formacja intelektualna ma umożliwić licencjatowi poznanie całokształtu problematyki nowoczesnej muzykologii, dające podstawy ewentualnego wybrania jednej ze specjalizacji na poziomie magisterskim.

Pierwszym składnikiem zakładanej formacji intelektualnej licencjata w zakresie muzykologii jest znajomość niektórych przedmiotów z zakresu muzykologii systematycznej, jednak tylko takich, które w istotny sposób wiążą się z techniczno-kompozytorską problematyką dzieła muzycznego (Podstawy analizy dzieła muzycznego, Kontrapunkt, Harmonia, Estetyka muzyczna) i poszerzają tym samym spektrum warsztatu historyczno-muzycznego, bądź umożliwiają orientację w całokształcie dyscypliny (Wstęp do muzykologii).

Drugim składnikiem licencjackiego wykształcenia muzykologa jest znajomość problematyki z zakresu szeroko rozumianej kulturologii muzycznej (Kultury muzyczne świata, Etnomuzykologia Polski, Antropologia muzyczna). O ile historyczne i systematyczne elementy zakładanej formacji intelektualnej licencjata w zakresie muzykologii koncentrują w swych treściach programowych uwagę na wysokiej tradycji artystycznej i historii arcydzieł, o tyle dział kulturologiczny wciąga w zakres studiów ludową muzykę nieprofesjonalną i popularną w kontekście antropologicznym.

Trzecim zasadniczym składnikiem tej formacji jest znajomość historii muzyki w porządku chronologicznym począwszy od czasów antycznych aż po współczesność, wraz z niezbędnymi dla rudymentów warsztatu historyka muzyki elementami krytyki źródeł, paleografii muzycznej, teorii edycji itd. Zarówno z uwagi na europejskie tradycje nauczania akademickiego w zakresie muzykologii, jak i potencjał naukowo-dydaktyczny w Polsce, ten sektor programu studiów ma charakter konstytutywny.

Ostatnim istotnym składnikiem wykształcenia muzykologicznego na poziomie licencjackim ma być szerzej na Uniwersytecie Wrocławskim uwzględniony niż w innych ośrodkach muzykologicznych w Polsce kontekst nauk humanistycznych (Historii filozofii, Logiki, Teorii kultury i zespołu innych, fakultatywnych przedmiotów humanistycznych). Położenie nacisku na te przedmioty może umożliwić przezwyciężenie pewnego środowiskowego separatyzmu muzykologa wśród przedstawicieli innych kierunków humanistycznych, a jednocześnie lepiej przystosować go do zmieniających się potrzeb cywilizacyjnych.

Aktualizacja: 27.01.2016

Profil absolwenta | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego