Prof. dr hab. Maciej Gołąb - biogram | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Prof. dr hab. Maciej GołąbBiogram


Maciej Gołąb, urodzony 25 października 1952 roku w Lęborku, gdzie po maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego immatrykulował się na Uniwersytecie Warszawskim (1971). Odbył tam studia muzykologiczne pod kierunkiem Józefa M. Chomińskiego, Zofii Lissy oraz Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej i w 1976 ukończył je pracą magisterską Technika kompozytorska Antona Weberna. W okresie 1978/79 był asystentem, w 1979-81 starszym asystentem, a w latach 1981-94 adiunktem w Instytucie Muzykologii UW (w 1981 roku doktoryzował się rozprawą Teoria i jej kompozytorskie aspekty w muzyce dwunastotonowej I połowy XX wieku, której promotorem był prof. J.M. Chomiński). W 1990 roku habilitowany na Wydziale Historycznym UW na podstawie rozprawy Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina. W latach 1991-2005 pracował jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 1994-2003 w Instytucie Muzykologii UW. W okresie 1996-2006 był członkiem Rady Naukowej w Instytucie Sztuki PAN, gdzie od 1996 wchodzi w skład Rady Redakcyjnej „Muzyki” (w latach 1996-2002 jej redaktor naczelny). W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2005 mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego UWr i redaktora serii „Musicologica Wratislaviensia”.

Wygłaszał wykłady na 11 uczelniach polskich i zagranicznych (m. in. jako visiting Professor w Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji i w Indiana University w Bloomington). Brał czyny udział w 33 sympozjach muzykologicznych (głównie międzynarodowych). Otrzymał 4 granty z MNiSW, 2 stypendia twórcze MKiDN i 1 grant Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Jest beneficjentem 2 programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W latach 1993-2008 był promotorem 42 magisteriów z zakresu kulturoznawstwa (UWr) i 19 z zakresu muzykologii (UW). Wypromował w UW, IS PAN i UWr 6 doktorów muzykologii (I. Lindstedt, , B. Literska, M. Zieliński, W. Bońkowski, B. Raba i K. Naliwajek-Mazurek).

Aktualizacja: 27.01.2016

Prof. dr hab.
Maciej Gołąb - biogram | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego