Badania naukowe | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaBadania naukowe w Instytucie Muzykologii UWr


Instytut Muzykologii jest jednostką Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W reaktywowanym po ponad pięćdziesięcioletniej przerwie Zakładzie (2003 r.), a następnie Katedrze Muzykologii (2009 r.) oraz Instytucie (2015 r.) działają stacjonarne studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.


Podstawowe kierunki badań Instytutu Muzykologii mają obejmować historię kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad historią muzyki Wrocławia i regionu Dolnego Śląska, Lwowa i Galicji Zachodniej, związków polsko-niemieckich i polsko-ukraińskich, a także ludowych tradycji muzycznych na tych terenach. Do już prowadzonych prac badawczych Katedry należą studia nad współczesną fonosferą miejską, nowożytną historią muzyki powszechnej, tradycyjna muzyką żydowską oraz metodologią współczesnej muzykologii.


Problematyka badawcza powiązana jest z zadaniami dydaktycznymi. W skład podstawowych przedmiotów muzykologii systematycznej wchodzą: Wstęp do muzykologii, Analiza dzieła muzycznego, Kontrapunkt, Harmonia i Estetyka muzyczna. W zakresie etnomuzykologii wykładane są: Kultury muzyczne świata, Etnomuzykologia Polski i Antropologia muzyczna. Trzecia grupa wykładanych przedmiotów to historia muzyki w porządku chronologicznym, począwszy od czasów antycznych aż po współczesność, wraz z niezbędnymi dla podstaw warsztatu historyka muzyki elementami krytyki źródeł, paleografii muzycznej, teorii edycji itd. Program dydaktyczny uzupełnia bogata oferta Instytutu Kulturoznawstwa: teoria kultury, wiedza o plastyce, wiedza o literaturze, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i nowych mediach, religioznawstwo, historia filozofii, logika, estetyka, semiologia, wiedza o komunikacji. W programie znajdują się też lektoraty: języka łacińskiego i nowożytnego.


Informacje na temat serii wydawniczych Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego


Aktualizacja: 27.04.2017

Badania naukowe
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego